Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ny livsmedelsstrategi - fler jobb och hållbar tillväxt i hela Sverige

Landsbygden har fått stå tillbaka under en lång tid. Nu tar regeringen i samarbete med de borgerliga partierna och vänsterpartiet fram en livsmedelsstrategi – en viktig satsning för landsbygden.

- Jag är väldigt glad över att vi, regeringen tillsammans med de borgerliga partierna och Vänsterpartiet, nu har enats om målen för den kommande livsmedelsstrategin. Ett viktigt mål för strategin är att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. Den kommer att gynna jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Den är också viktig för en levande landsbygd eftersom mycket av matproduktionen sker just där, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Varför är strategin viktig för jobb och hållbar tillväxt?

Livsmedelsindustrin är en av Sveriges största industrigrenar sett till antalet sysselsatta. Det är en bransch som finns i hela landet och erbjuder såväl kvalificerade som enklare arbeten. Livsmedelssektorn är i Sverige en viktig länk mellan landsbygd och stad och bidrar till arbetstillfällen och möjlighet till tillväxt och utveckling av företag. Livsmedelsföretagen finns i alla delar av landet, där de skapar arbetstillfällen och bidrar till lokal och regional konkurrenskraft, inte minst på landsbygden.

Mål med strategin

Livsmedelsstrategin omfattar tre strategiska områden:

Regler och villkor
Målet ska vara att utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

Konsument och marknad
Målet är att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. Marknaden för livsmedel ska kännetecknas av en väl fungerande konkurrens. Den svenska livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader.

Kunskap och innovation
Målet ska vara att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Läs mer på regeringen.se

Uppdaterades senast: