Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Röj-stöd till privata skogsägare

Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle. Vi vill ta tillvara på hela landets jobbpotential, inte minst inom de gröna näringarna. Därför föreslår vi ett Röj-stöd för att underlätta för privata skogsägare att röja skog och därmed bidra till att skapa nya arbetstillfällen och grön omställning.

Nya arbetstillfällen och grön omställning

Socialdemokraterna vill underlätta för privata skogsägare att röja skog och därigenom bidra till att skapa nya arbetstillfällen, samt till en snabbare övergång mot ett fossilfritt Sverige. Mer skogsröjning kan skapa arbetstillfällen som kräver kort utbildning, bidra till integration och skapa jobb i glesbygd, samtidigt som det gynnar skogsnäringen i stort.

Därför vill vi införa ett Röj-stöd som gör det mer ekonomiskt fördelaktigt för privata skogsägare att röja skog. Ett Röj-stöd skulle vid fullt utnyttjande kunna omfatta över 1 000 årsarbeten. Socialdemokraterna går därför till val på att satsa 200 miljoner kronor årligen på ett Röj-stöd med start under nästa mandatperiod.

Förslaget i korthet

Fler jobb och snabbare integration
Ett Röj-stöd skulle vid fullt utnyttjande kunna komma att omfatta över 1 000 årsarbeten. Röjning av skog kan bli ett första jobb för individer med låg utbildning långt från arbetsmarknaden. Förslaget har en direkt koppling till regeringens satsning Jobbpotential i de gröna näringarna i BP18 där nyanlända utbildas inom bland annat röjning och skogsvård. Den första kullen med för ändamålet utbildad arbetskraft kommer att vara färdigutbildade och stå till skogsbranschens förfogande den 1 april 2019.

Bättre villkor för skogsägare och ökat värde på svensk skog
Ett Röj-stöd skulle göra det mindre kostsamt för enskilda skogsägare att göra den investering det innebär att röja och underhålla sin skog. Ökad röjning av skog ger bättre förädlingsvärde av skog för virkesproduktion. Det finns även behov av att öka röjning i områden som är frivilligt avsatta för naturvård av enskilda skogsägare, i syfte att bibehålla och utveckla naturvärdena.

Snabbare övergång till ett fossilfritt Sverige
Med en mer omfattande och effektiv röjning av den privata ägda skogen skulle tillgången till biomassa öka. Tillgången till biomassa är essentiell för omställningen till ett fossilfritt Sverige och i möjliggörandet av en uthållig svensk produktion av fossilfria bränslen till fordonsindustrin.

Fler och växande röjningsföretag i gles- och landsbygd
Förslaget bedöms skapa förutsättningar för fler och växande röjningsföretag genom ökad efterfrågan av dessa tjänster i gles- och landsbygd i anslutning till de skogsområden som är aktuella för röjning.

Turism och rennäring gynnas
Ökad röjning är också bra för rennäringen då det underlättar renarnas vandring och ökar lavtillgången. Ökad röjning gynnar dessutom friluftslivet och därmed också eko-turismen. Detta kan både praktiskt och ekonomiskt främja och skapa förutsättningar för tillväxt och nya jobb på landsbygden genom upplevelser med koppling till skogen.

Uppdaterades senast: