Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stärkt stöd till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Socialdemokraterna går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I det samhällsbygget är skolan en hörnsten. Vi ska ha en skola där alla ungar får tillräckliga kunskaper för att klara sig genom livet, där rätt stöd sätts in i rätt tid och där varje elev får en trygg skolgång och möts av lärare med höga förväntningar – oavsett vilka förutsättningar man föds med.

Socialdemokraterna föreslår:

1. Anpassa undervisningen till vad som är bäst för varje enskild elev
Socialdemokraterna vill att alla skolor har en organisation som tillåter flexibla lösningar med större och mindre undervisningsgrupper och att tillgången till särskilda undervisningsgrupper på vissa håll behöver öka. De barn som behöver mindre grupper för att utvecklas, vara trygga och känna sig delaktiga ska självklart kunna få det.

Vi ser att inkluderingstanken ibland drivits på ett vis som varken haft stöd hos lärare, föräldrar eller elever. Profession och forskning ska styra de pedagogiska vägvalen i skolan – inte politiker. Men politiken behöver se till att skolan har verktyg och mandat för att kunna anpassa undervisningen till olika elever och huvudmännen har en organisation som tillåter flexibla lösningar. Vi vill också vara tydliga med att inkludering inte bara handlar om rumslig samhörighet utan också om att känna sig inkluderad pedagogiskt och socialt.

2. Förändra läroplanernas kunskapskrav
De nya läroplanerna ställer höga krav på kognitiva förmågor och analysförmåga, vilket gör att det finns elever i grundskolan som har mycket svårt att klara de krav som läroplanen ställer.

Därför vill Socialdemokraterna att det görs en särskild analys av om kunskapskraven i läroplanerna missgynnar vissa elevgrupper och hur de i så fall kan anpassas till elever med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar.

Skolkommissionen föreslog att läroplanerna ska förändras kontinuerligt och med större inflytande från profession och forskning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför fattat beslut som innebär att Skolverket kontinuerligt ska se över läroplanerna. Det betyder att vi går från ett system där politiker med tio-åriga mellanrum gör en helt ny läroplan från grunden till ett system där lärare, rektorer och forskare kontinuerligt reviderar, uppdaterar och gör om läroplanerna utifrån vad som fungerar och inte fungerar i praktiken.

3. Ge alla rektorer specialpedagogisk kunskap
En rad rapporter och studier har visat att det finns ett behov av ökad och breddad kompetens i skolan om elever med NPF-diagnoser som autismspektrumtillstånd och ADHD. Vi har infört den kunskapen på speciallärare- och specialpedagogutbildningen och avser inför detta på alla lärarutbildningar. Men många lärare vittnar också om att det behövs tydliga signaler från skolledningen för att ett mer strategiskt och genomgripande arbete ska kunna göras.

Rektor har det övergripande ansvaret på varje skola för att det finns förutsättningar att sätta in stödåtgärder. Det kan till exempel handla om att lokalerna är anpassade efter elevernas funktionsnedsättningar och kan anpassas utifrån olika storlekar på undervisningsgrupperna. Rektor är också ansvarig för att en utredning genomförs då signaler kommer om att en elev är i behov av särskilt stöd. Kunskap om neuropsykiatriska svårigheter har stor betydelse för att rektor ska kunna göra riktiga bedömningar om behovet av särskilda stödinsatser.

Därför vill Socialdemokraterna att alla rektorer inom ramen för den statliga rektorsutbildningen ges kunskap om specialpedagogik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Uppdaterades senast: