Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Miljö- och klimat är största satsningen i regeringens första budget

Regeringen satsar cirka två miljarder kronor på klimat och miljö i vårändringsbudgeten, vilket gör det till området med de största sammantagna satsningarna.

Vårt mål är tydligt - Sverige ska vara en global klimatföregångare och bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta. Den budget av Moderaterna och Kristdemokraterna som antogs av riksdagen inför 2019 innebar en mycket stor nedskärning av miljöanslagen. Därför genomför nu regeringen omfattande investeringar för ett ambitiöst miljö- och klimatarbete.

Minskad klimatpåverkan

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att uppnå målet krävs bland annat stora teknikinvesteringar som gör minskade utsläpp möjligt. 

Bevarad och tillgänglig natur

Det finns fortfarande ett stort behov av att långsiktigt skydda till exempel värdefulla skogar och marina områden. Regeringen satsar på att minska de negativa effekterna av översvämningsmygg för boende och besökande i drabbade områden. 

Renare vatten och hav

För att stärka arbetet med ren havs- och vattenmiljö föreslås en ökning med 200 miljoner kronor. Av dessa medel ska 120 miljoner framförallt gå till insatser mot övergödning, bland annat förstärks lokala vattenvårdsåtgärder.

Uppdaterades senast: