Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om nya åtgärder med anledning av coronapandemin. Bland annat föreslås ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid vilket möjliggör fler fasta anställningar.

Äldreomsorgslyft och nya utbildningsplatser

Utbrottet av coronaviruset har påverkat den redan ansträngda bemanningen inom vård och omsorg, inte minst inom äldreomsorgen. Samtidigt har sysselsättningen minskat i många andra branscher till följd av varsel och uppsägningar. För att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen ska ett äldreomsorgslyft genomföras som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid.

För dem som behöver det ska en anställning kunna kombineras med utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. Satsningen omfattar 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021.

För att säkerställa att det finns tillräckligt många utbildningsplatser skjuter regeringen till medel så att ytterligare 10 000 personer kan vara i utbildning med fokus på vård och omsorg inom regionalt yrkesvux under det fjärde kvartalet 2020 om de studerar på halvtid. Platserna är helfinansierade av staten under 2020. För de utbildningsplatser som söks för 2021 är kommunerna med och finansierar 30 % av platserna.

Utöver detta föreslås folkhögskolans yrkesutbildningar byggas ut med ca 1 000 nya halvårsplatser redan 2020, även dessa med tyngdpunkt på vård och omsorg. Staten föreslås stå för hela kostnaden för denna utbyggnad och ingen regional medfinansiering kommer att behövas.

Ytterligare medel för att kompensera kommuner och regioner för extraordinära kostnader

Riksdagen har tidigare antagit ett förslag från regeringen som innebär att kommuner och regioner kommer att kompenseras för merkostnader kopplade till coronavirusets utbrott. För att säkerställa att medlen räcker föreslås nu ytterligare två miljarder kronor. Därmed uppgår satsningen till totalt fem miljarder kronor. Regeringen följer utvecklingen noga och står beredda att skjuta till ytterligare medel till anslaget vid behov.

Ytterligare medel till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen föreslås få ett tillskott på 97 miljoner kronor 2020, främst för att kunna täcka kostnader för egen och inhyrd bemanning samt lagerhållning av material.

Även Folkhälsomyndigheten får mer medel i år för att förstärka och utveckla myndighetens arbete med anledning av virusutbrottet. Tillskottet på 28 miljoner kronor ska bland annat finansiera en ökad bemanning och ett fördjupat analysarbete.

Uppdaterades senast: