Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Riktade skolsatsningar till områden med socioekonomiska utmaningar

Alla skolor ska vara bra skolor. Det ska inte spela roll i vilken skola en elev går i eller vilket klassrum en elev befinner sig i. Det ska finnas goda förutsättningar att rekrytera erfarna och välutbildade lärare till skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.

Skola

I arbetet med att stärka områden med socioekonomiska utmaningar är utbildningsfrågorna centrala. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 385 miljoner kronor ska riktas till de skolor som behöver det allra mest. Dessutom föreslås att språklyftet i förskolan ska förstärkas med ytterligare 100 miljoner kronor. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förbättrad arbetsmiljö för lärare

I budgetpropositionen för en riktad satsning på skolor i utsatta områden. Satsningen ska gå till förbättrad arbetsmiljö för lärare i utsatta områden.

Under 2021 avsätts därför 385 miljoner kronor som fokuseras på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. För 2022 avsätts 420 miljoner kronor och från och med 2023 avsätts 405 miljoner kronor årligen för att stärka skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Språklyft i förskolan förstärks

Språket är nyckeln till allt lärande. För att stärka barns språkutveckling i svenska i förskolan infördes 2019 ett nytt statsbidrag. Nu föreslås satsningen förstärkas med ytterligare 100 miljoner kronor per år från 2021. Det innebär att statsbidraget kommer att uppgå till totalt 350 miljoner kronor.

Satsningen ger förskolebarn som är i behov av språkfrämjande insatser, särskilt barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet, bättre möjligheter att utveckla sin svenska och bidrar också till att ge barn mer jämlika förutsättningar inför skolstarten.

Så ska pengarna för den likvärdiga skolan användas

Medlen riktas till de skolor som har störst behov av mer resurser och ska gå till att stärka utbildningens kvalitet och elevernas kunskapsutveckling. Detaljerna kommer att utarbetas under hösten, t.ex. om vissa insatser ska prioriteras.

Medlen kommer att fördelas ut till de skolor som är aktuella utifrån antal elever samt elevernas kunskapsresultat och socioekonomiska bakgrund. Ingen ansökan eller återrapportering kommer att krävas.

Språklyft i förskolan - det innebär satsningen

Sedan 2019 har regeringen satsat på ett statsbidrag för att stärka barns språkutveckling i svenska. Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska. Nu förstärks satsningen ytterligare med 100 mnkr.

Statsbidraget får användas till:

  • insatser för att öka deltagandet i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska,
  • särskilda språkutvecklande insatser,
  • kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska.

Uppdaterades senast: