Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare

Vi har gjort stora satsningar på skolan de senaste åren. Men vi är inte nöjda. För att kunskapsresultaten ska fortsätta att höjas och fler elever lära sig mer behövs nya satsningar på skolan, fler utbildade och behöriga lärare och mer tid för lärande.

Anna Ekström

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför bland annat att det statliga stödet till skolväsendet förstärks med 1 miljard kronor nästa år och att satsningar på fler vägar till läraryrket utökas.

I skolan läggs grunden för det starka sam­hället. Därför har stora satsningar gjorts på skolan de senaste åren. Kunskapsresultaten har ökat och fler elever lär sig mer.

Men vi är inte nöjda. Ska kunskapsresultaten fortsätta höjas behövs fortsatta satsningar på skolan, på fler utbildade och behöriga lärare och mer tid för lärande. Därför föreslår vi nu en rad insatser för höjda kunskaps­resultat och fler behöriga lärare.

Kraftig förstärkning av statliga stödet till skolan.

Satsningarna på skolan behöver fortsätta. För att möta den tuffa utmaning som coronapandemin medfört föreslår vi en kraftig förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet 2021. Satsningen uppgår till hela 1 miljard kronor och medlen ska bland annat skapa förutsättningar för kommunerna att göra personal­förstärkningar och bättre förutsättningar för personalen. Syftet är att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots det svåra pandemiläget.

Fler utbildade lärare

Alla elever ska få möta utbildade och skickliga lärare. Då behöver det finnas behöriga lärare i hela landet. De senaste åren har därför stora satsningar gjorts på förbättrad kompetensutveckling för förskollärare, lärare och rektorer. Men mer behöver göras, inte minst för att säkra tillgången på relevant kompetensutveckling. Därför ska nationella professionsprogram för lärare och rektorer inrättas.

Fler ska kunna ställa om till läraryrke

Läraryrkets attraktivitet har ökat de senaste åren, men Sverige har fortfarande en stor lärarbrist samtidigt som vi har stora omställnings­behov på arbetsmarknaden. Genom yrkeslärarutbildningen och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan yrkesverksamma personer och akademiker ställa om till läraryrket. Därför bygger vi nu ut dessa utbildningar med totalt 675 helårsstudenter 2021 och drygt 1 000 helårsstudenter 2022 och 2023. Vi satsar också på särskilda valideringsmedel för att fler ska kunna bli behöriga till KPU.

Vi skjuter också till medel för en fortsatt satsning för att öka antalet forskarutbildade lärare i skolan. Dessutom ökar vi satsningen på vidare­utbildning av obehöriga lärare och förskollärare (VAL) 2021–2024 för att fler obehöriga ska bli behöriga.

Lovskola och läxhjälp

För att fler elever ska lära sig mer behöver vi också se till att de elever som behöver mer tid för lärande får det. Behovet av lovskola och läxhjälp har ökat bland elever som huvud­sakligen haft fjärr- eller distansundervisning under våren 2020. Det gäller även för elever i lägre årskurser som kan ha gått miste om undervisning på grund av egen eller personals frånvaro. Därför föreslås att statsbidragen för lovskola och läxhjälp under 2021 tillförs ytterligare 170 miljoner kronor.

Fler vägar till läraryrket

Alla elever ska möta kompetenta och kunniga lärare, oavsett var i landet man bor. Därför är en avgörande faktor för att fortsätta höja kunskapsresultaten i den svenska skolan att det finns behöriga och skickliga lärare i hela landet. Det finns många personer som vill vidareutbilda sig till lärare och deras kompetens behöver tas till vara. Sverige har fortsatt en stor brist på ämneslärare och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) fyller en viktig funktion för personer med ämneskunskaper som vill bli ämneslärare. För att ge fler möjlighet att omskola sig och bli behöriga lärare föreslår regeringen en utbyggnad som uppgår till 47 miljoner kronor under 2021.

För att fler personer med högskoleutbildning ska kunna omskola sig genom KPU föreslås också universitet och högskolor få 13,5 miljoner kronor under 2021 för att kunna öka valideringen av tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet.

För att öka antalet forskarutbildade lärare i skolan föreslås en fortsatt satsning med 7 miljoner kronor 2021 på den särskilda satsningen på en KPU för personer med examen på forskarnivå.

Regeringen ökar också satsningen på vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare (VAL) och föreslår att 22 miljoner tillförs under 2021–2024. Syftet med VAL är att personer som arbetar i skolan eller förskolan, men som saknar behörighet och legitimation kan studera för att få behörighet på kortare tid.

Det råder även stor brist på yrkeslärare. Yrkeslärarutbildningen byggs därför ut permanent med cirka 17 miljoner kronor 2021 för att ta tillvara personer med relevanta yrkeskunskaper såsom kockar, frisörer, elektriker och målare som i spåren av pandemin vill omskola sig för att få nya möjligheter på arbetsmarknaden.

Fler möjligheter till utbildning

Utbildning har aldrig varit viktigare än nu. Regeringen föreslår att 8 miljoner kronor avsätts årligen under 2021 och 2022 för att stödja SKR:s arbete med projektet Uppdrag fullföljd utbildning som syftat till att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.

För att möjliggöra för fler att studera ett s k basår och på så sätt bli behöriga att söka bland annat vårdutbildningar och tekniska utbildningar föreslår regeringen en satsning på cirka 420 miljoner kronor under 2021. Pengarna motsvarar ytterligare cirka 4 000 helårsstudenter under 2021. Regeringen föreslår även en förlängning av denna satsning till 2022.

För att fler ska kunna ställa om eller vidareutbilda sig föreslår regeringen även att 259 miljoner kronor fördelas till lärosätena som en särskild satsning på livslångt lärande och omställning. De beräknas motsvara cirka 3 000 helårsstudenter under 2021.

Viktiga satsningar på Skolinspektionen och Skolverket

Alla skolor ska vara bra skolor. För att förstärka Skolinspektionens närvaro i skolsystemet och kapaciteten i inspektionsverksamheten föreslår regeringen att Skolinspektionen tillförs 20 miljoner kronor årligen från och med 2021.

För att förbättra Skolverkets möjligheter att samla in och tillhandahålla skolinformation föreslår regeringen att myndighetens förvaltningsanslag ökas med 10 miljoner kronor 2021, och beräknar 10 miljoner kronor årligen även 2022 och 2023.

Uppdaterades senast: