Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stora satsningar på gröna näringar för att använda Sveriges potential

Regeringen föreslår stora satsningar för att skapa fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, bidra till att stärka livsmedelsproduktionens konkurrenskraft samt utvecklingen av en växande bioekonomi. Hela Sveriges potential ska användas.

Miljö

Förslagen i budgetpropositionen för 2021 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Läs mer på www.regeringen.se.

Förebygga skogsskador

Skogsskador orsakar varje år kostnader för miljarder kronor för skogsnäringen och staten. Beredskap för att hantera skadehändelser på kort sikt och anpassningar i skogsbruket för att förebygga skador på lång sikt är viktigt. För att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador föreslås Skogsstyrelsen tilldelas 30 miljoner kronor från och med 2021. Regeringen föreslår också att 30 miljoner kr anslås till Sveriges lantbruksuniversitet från och med 2021 för inrättande av ett nationellt skogsskadecentrum och för riskvärdering av skogsskadegörare m.m.

Incitament för ökad vildsvinsjakt

För att skapa incitament för jägare att skjuta fler vildsvin och samtidigt bidra till att mer vildsvinskött når konsumenter föreslås 20 miljoner kronor avsättas årligen 2021–2025 för att subventionera kostnaden för trikinanalyser för vildsvin.

Snabbspårsutbildningar vid Sveriges lantbruksuniversitet

Den pågående pandemin förändrar arbetsmarknaden i Sverige och ställer krav på flexibilitet och omställning. I denna omställningsfas finns det behov av utbildning för karriärbytare.

För att möta behovet av livsmedelsinspektörer och andra bristyrken inom livsmedelskedjan föreslås att 10 miljoner kronor avsätts för att ge snabbspårsutbildningar för dessa yrken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

SLU har tidigare arbetat med snabbspårsutbildningar för utlandsfödda agronomer, detta kan breddas till att inkludera snabbspårsutbildning till livsmedelsagronomer. SLU har också möjlighet att skräddarsy utbildningsblock för komplettering till livsmedelsinspektörer och för arbete inom slakteri och charkuteri. Det råder brist inom dessa yrken i Sverige idag.

Växtförädling och villkor för skogssektorn

En inhemsk växtförädling lägger grunden för framtidens jordbruk i Sverige. Därför föreslås en permanent nivåökning av medlen till kompetenscentret för växtförädling, Grogrund, vid SLU med 5 miljoner kronor per år från 2021.

För att förbättra villkoren för företagare i skogssektorn behöver förenklingsåtgärder genomföras. Därför föreslås att Skogsstyrelsen tillförs 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022.

För att öka takten i omarronderingen i Dalarna föreslås en förstärkning på 10 miljoner kronor för 2021 och därefter 20 miljoner kronor årligen. För att kompensera för Jordfondens successivt minskande köpkraft avser regeringen återinvestera vinster vid försäljning av fastigheter i fonden.

EU-stöd

För att förstärka hanteringen av EU-stöd föreslås förvaltningsanslaget för Statens Jordbruksverk (Jordbruksverket) och länsstyrelserna öka med 50 miljoner kronor respektive 70 miljoner kronor 2021. För 2022 och 2023 föreslås Jordbruksverkets förvaltningsanslag förstärkas med 40 miljoner respektive 25 miljoner. Länsstyrelsernas förvaltningsanslag föreslås förstärkas med 50 miljoner kronor per år 2022 och 2023.

Mathantverk

För att bevara och utveckla kunskapen om mathantverk föreslås Eldrimner tillföras 10 miljoner kronor per år under perioden 2021-2023 i syfte att fortsatt driva det nationella centrumet för mathantverk.

För att skapa möjligheter för att öka och höja kvaliteten på miljötillsynen föreslås att länsstyrelsernas förvaltningsanslag förstärks med 23 miljoner kronor 2021.

Det ska vara lätt att göra rätt - livsmedel

Svenska livsmedelsproducenter verkar på en marknad som är utsatt för hård konkurrens, både nationellt och globalt. Livsmedelsproduktionen berörs av många olika regler och villkor som styr produktionen. Utformningen av regler och villkor påverkar därför i stor utsträckning förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag i livsmedelskedjan. För att nå livsmedelsstrategins mål om en ökad livsmedelsproduktion, behöver vi skapa goda förutsättningar för företag inom livsmedelskedjan.

Det ska vara lätt att göra rätt. För att tillväxten inom hela livsmedelskedjan ska öka föreslås inledningsvis 19 miljoner kr per år avsättas till ett förenklingspaket som ska utgå från företagens vardag och verkliga behov.

Uppdaterades senast: