Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen stärker arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som begränsar individernas frihet och framtid. Regeringen har därför gjort stora satsningar på det här området men det är tydligt att vi behöver göra mer för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Möte - Några av de vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom.

Vi behöver bli bättre på att upptäcka våldet och säkerställa att relevanta aktörer har tillgång till välfungerande arbetsmetoder, resurser och vägledning i sitt arbete.

Fler brott måste utredas och fler lagföras för de brott som begås mot enskilda.

Brott mot barn och unga måste upphöra

Ytterst måste de hedersnormer som rättfärdigar och motiverar brott mot barn och unga upphöra. Det har visat sig att kunskapsspridning till de grupper som riskerar att bryta mot lagstiftningen eller grupper som lagstiftningen syftar till att skydda, har en viss brottsförebyggande effekt.

Det är också viktigt att innebörden av den nya lagstiftningen kommuniceras på ett lättfattligt sätt till barn och unga som riskerar att utsättas för hedersbrott, deras anhöriga och vuxna som i sitt yrke har kontakt med dessa grupper.

Utbildning för de som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck

Yrkesverksamma som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck behöver utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck och också ges möjlighet att implementera kunskapen.

Nationellt kompetenscentrum

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att det nationella kompetensteam som finns vid Länsstyrelsen i Östergötland ska utvecklas och permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen föreslår också en satsning för att öka kompetensen hos yrkesverksamma.

Satsningarna innehåller två delar:

  • Verksamheten vid det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck som finns vid Länsstyrelsen i Östergötlands län ska utvecklas och permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum.
  • Regeringen tillför 180 miljoner kronor 2021 för att öka kunskapen och kompetensen när det gäller hedersrelaterat våld och Det kan handla om kompetensutvecklingsinsatser och myndighetsgemensamma uppdrag bl.a. för att öka samverkan mellan centrala aktörer, vilket i sin tur kan ge bättre resultat.

 

Uppdaterades senast: