Förslag om att införa ett särskilt barnfridsbrott

Regeringen föreslår att det ska införas ett särskilt barnfridsbrott som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation.

Fler än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer olika former av våld. Att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn.

Regeringen föreslår därför att det införs ett nytt brott, barnfridsbrott, som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation. Straffet föreslås vara fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Det föreslås även en särskild straffskala för ringa brott. Dessutom föreslår regeringen att rätten till särskild brottsskadeersättning för barn som bevittnar brott ersätts med en rätt till skadestånd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

 

Uppdaterades senaste: