Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stärkt arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra. Regeringen föreslår nu att fokus ska öka på det våldsförebyggande arbetet och att skyddet för de som utsatts för våld, eller riskerar att bli utsatta för våld, ska stärkas. Kommunernas ansvar att förebygga upprepat våldsutövande stärks, stödet till barn som upplever våld ska utökas och socialtjänst och hälso- och sjukvård ska ges ökad möjlighet att lämna uppgifter till Polismyndigheten.

Regeringen har under de senaste åren tagit flera steg på vägen för att utveckla arbetet för att bekämpa våldet. Regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor innebär ett ökat fokus på att förebygga våld i nära relationer, samtidigt som våldsutsatta ska ges skydd och stöd.

Regeringen föreslår nu, genom lagrådsremissen Förebyggande av våld i nära relationer,  Länk till annan webbplats.ytterligare åtgärder för att förhindra mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer innan det utövas. Förslagen innebär att:

Kommunernas ansvar att förebygga upprepat våldsutövande stärks

Kommuner får i uppgift att verka för att förövare ska sluta utöva våld, detta skrivs in i socialtjänstlagen. För 2021 har det generella statsbidraget till kommunerna tillförts 30 miljoner kronor och från och med 2022 60 miljoner kronor per år permanent, för att kommunerna ska kunna utföra denna uppgift.

Ökat stöd till barn som upplever våld

Barn som upplever våld eller övergrepp ska kunna få information, råd och stöd från hälso- och sjukvården. Det gäller även om det är pappas våld mot mamma, eller våld mot någon annan som barnet bor tillsammans med och inte barnet själv som blivit utsatt. Dessa bestämmelser föreslås införas i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Ökad möjlighet att lämna uppgifter till Polismyndigheten

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården föreslås att under vissa föreutsättningar kunna bryta sekretess för att lämna uppgifter för att förebygga allvarliga brott i nära relationer. Den sekretessbrytande bestämmelsen föreslås införas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: