Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

En sjätte extra ändringsbudget för 2021 har lämnats till riksdagen

Regeringen har i dag överlämnat en sjätte extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller åtgärder för sammanlagt drygt 23,2 miljarder kronor.

Förslagen i den sjätte extra ändringsbudgeten innehåller fyra områden:

  • Rädda svenska jobb, företag och verksamheter
  • Förlängda stöd och ersättningar kopplat till vaccinmålet
  • Begränsa smittspridningen
  • Stöd till idrott och kultur

Rädda svenska jobb, företag och verksamheter

Livskraftiga företag och verksamheter ges ytterligare ekonomiskt stöd för att rädda svenska jobb och företag. Det handlar bland annat om pengar så att både det ordinarie och det förstärkta omställningsstödet kan förlängas. Även omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare förlängs. Skatteverket, Boverket och länsstyrelserna som hanterar stöden får också mer pengar.

Regeringen förlänger även möjligheten för företag att ge gåvor skattefritt till anställda och höjer samtidigt beloppsgränsen till 2 000 kronor per anställd. I budgeten utvidgas också företagens möjligheter att få anstånd med skatteinbetalningar.

Förlängda stöd och ersättningar kopplat till vaccinmålet

Regeringens vaccinationsmål innebär att alla som är 18 år och äldre samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas vaccin mot covid-19. Som ett delmål, vilket överenskommits med SKR, är ambitionen att uppnå en täckningsgrad motsvarande 80 procent av personer över 65 år och minst 70 procent av resterande del av befolkningen över 18 år.

Fram till dess att delmålet om en vaccinationstäckning på 70 procent är uppnått kommer ett antal stöd och ersättningar som har införts till följd av pandemin att förlängas. Det handlar bland annat om det slopade kravet på läkarintyg under de två första sjukveckorna, ersättningen för karensavdraget, ersättningen till personer som ingår i riskgrupper och vissa anhöriga samt ersättningen till företag för höga sjuklönekostnader.

Åtgärderna förlängs i ett första steg till sista juni i år. Om en vaccinationstäckning om 70 procent i den vuxna befolkningen inte är uppnådd till dess kommer åtgärderna att förlängas och medel skjutas till.

Begränsa smittspridningen

Även om arbetet med vaccinering mot covid-19 pågår är smittspridningen i samhället fortfarande hög och flera restriktioner behöver därför ligga kvar en tid framöver.

Folkhälsomyndighetens anslag ökar för arbetet med bland annat vaccinering och sjukvården tillförs resurser för att säkra tillgången till ambulanstransporter med flyg under sommaren. Även kommuner, regioner och länsstyrelserna som har tillsynsansvar för den så kallade restauranglagen får mer pengar eftersom den tillfälliga lagen föreslås förlängas till och med september. Regeringen avsätter också medel för det EU-gemensamma arbetet med att ta fram ett digitalt vaccinationsbevis. I syfte att minska trängseln i kollektivtrafiken förlängs även skattefriheten för anställda vars arbetsgivare ordnar gratis parkering på arbetsplatsen.

Stöd till kultur och idrott

Även kulturområdet och idrottsrörelsen har drabbats hårt av pandemin. Regeringen föreslår att kulturområdet tilldelas ytterligare 1 280 miljoner kronor och idrotten ytterligare 1 020 miljoner kronor. Ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner föreslås få krisstöd på 125 miljoner för att stärka likviditeten.

Dessutom föreslår regeringen att ett nytt stöd till arrangörer av evenemang införs på sammanlagt 3 miljarder kronor. Stödet avser de evenemang som planeras genomföras under perioden juli-december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av spridningen av covid-19.

I budgeten höjs även två anslag där kostnaderna under årets första månader har blivit högre jämfört med vad som budgeterats för tidigare. Det handlar dels om höjt förvaltningsanslag till Försäkringskassan eftersom fler gravida nu räknas som riskgrupp och därmed har rätt att få graviditetspeng, dels ersättning till företag för höga sjuklönekostnader under månaderna januari-april 2021.

Om extra ändringsbudget

Genom att förslagen läggs i en extra ändringsbudget i stället för i den ordinarie vårändringsbudgeten som presenteras 15 april kan förslagen träda i kraft tidigare. Det beror på att riksdagsbehandlingen av de olika budgetarna går olika snabbt.

Läs mer på regeringen.se/budget Länk till annan webbplats.

 

Uppdaterades senast: