Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stora satsningar på skogen i regeringens höstbudget

Sverige är ett skogsland. Skogen är enormt viktig både för ekonomi och jobb, hållbar tillväxt och för biologisk mångfald. Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar nu kraftfulla satsningar på att främja skogsnäringens tillväxt, skydda värdefull natur, skapa fler naturnära jobb för unga och att fler ska kunna upptäcka skogen.

Den svenska skogen och skogsnäringen är viktig för vårt land och spelar en stor roll för vår välfärd och för sysselsättningen i hela Sverige. Skogen har också en viktig roll i miljö- och klimatarbetet.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar nu kraftfulla satsningar på svensk skog. Det handlar bland annat om: Att främja skogsnäringens tillväxt, att skydda värdefull natur, att skapa fler naturnära jobb för unga och att fler ska kunna upptäcka skogen.

Skogsnäringen ska stärkas

Skogsnäringen står för ungefär tio procent av Sveriges totala varuexport, vilket är en betydande del av svensk ekonomi. Runt 100 000 svenskar är sysselsatta i skogsnäringen. Regeringen vill satsa 810 miljoner kronor per år för att utveckla skogspolitiken och stärka svensk skogsnäring. Pengarna ska användas till åtgärder som kopplar till skogsutredningens förslag. I detta ingår också resurser för att markägare ska kunna få den kompensation de har rätt till, när det sker inskränkningar i ägande- och brukanderätten, och för att administrativt kunna hantera detta.

Flera naturnära jobb för unga

Regeringen fortsätter sin satsning på att skapa fler naturnära jobb för unga och skjuter till 20 miljoner kronor för detta under nästa år. Jobben kan handla om exempelvis skötsel av naturreservat och upprustning av vandringsleder.

Skötsel av naturreservat ger fler jobb

I Sverige finns mer än 5000 naturreservat och arbetet med att sköta naturreservaten skapar många nya jobb i hela landet. I höstbudgeten föreslår regeringen en treårig satsning på 100 miljoner kronor per år, från år 2022 till 2024, för att bidra till bättre skötsel av naturreservat, fler jobb och bättre lokal ekonomi på landsbygden.

Fler ska kunna upptäcka skogen

I nästa års budget föreslår regeringen att 50 miljoner kronor ska gå till att rusta upp och anlägga fjäll- och vandringsleder.

Regeringen föreslår också att det statliga stödet till friluftsorganisationer ska stärkas med 50 miljoner kronor per år. Bidraget går till friluftsorganisationer som bedriver verksamhet för att främja långsiktigt hållbart friluftsliv och fördelas ut av organisationen Svenskt Friluftsliv.

Skogen ska skyddas

Regeringen föreslår att totalt en stor satsning på totalt 2 390 miljoner kronor under nästa år för att skydda svensk skog och värdefull natur och för att främja jakt, fiske, renskötsel, besöksnäring, kulturmiljöer och biologisk mångfald. I satsningen ingår också möjlighet till ersättning till markägare för skydd av fjällnära skog.

Uppdaterades senast: