Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nationell delegation mot arbetslivskriminalitet

Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen på arbetsmarknaden måste vara kompromisslös. Fusk och brottslighet i arbetslivet ska bekämpas med kraft. Nu inrättar regeringen en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet.

Arbetslivskriminaliteten är ett samhällsproblem. Långa entreprenörskedjor och bristande reglering av arbetskraftsinvandringen har lett till att vi idag har aktörer inom flera branscher som satt i system att utnyttja utländsk arbetskraft och kringgå regler för skatter, tillstånd och arbetsmiljö.

Arbetslivskriminaliteten leder till att människor far illa och i värsta fall dör på sitt jobb. Seriösa företagare tvingas slå igen för att de blir utpressade eller inte kan konkurrera på en osund marknad. Det handlar om en arbetslivskriminalitet som är med och finansierar den grova organiserade brottsligheten i Sverige.

Den här utvecklingen behöver brytas. Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste vara kompromisslös. Fusk och brottslighet i arbetslivet ska bekämpas med kraft.

Det här har vi gjort:

Under de senaste åren har regeringen gett polisen större befogenheter att kontrollera arbetsgivare, sanktionsavgifterna för arbetsgivare som utnyttjar arbetskraft har fördubblats, vi har kraftigt ökat resurserna till myndigheterna som bekämpar arbetslivskriminalitet och reglerna för arbetskraftsinvandringen ska ses över. Men mer behöver göras.

Det här ska vi göra nu:

Nu tar regeringen nästa steg och har beslutat om att tillsätta en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet för att öka takten i kampen mot de kriminella skumraskföretagen ytterligare. Delegationens uppdrag kommer gå ut på att öka kunskapen om, och stödja arbetet för att bekämpa, arbetslivskriminalitet. Det handlar bland annat om att:

  • Samla och stötta olika aktörer för att bekämpa arbetslivskriminaliteten.
  • Förstärka kunskapen om arbetslivskriminaliteten i Sverige.
  • Sprida kunskap om internationella erfarenheter av arbetslivskriminalitet och hur ett samhälle kan bekämpa den.

Regeringen har utsett Ola Pettersson, tidigare chefsekonom på LO, till ordförande för den nationella delegationen. Till delegationen har nio ledamöter utsetts, inklusive ordföranden. Ledamöterna har en bred erfarenhet av arbete mot arbetslivskriminalitet inom flera sektorer. Delegationen ska också samråda med relevanta myndigheter och aktörer, särskilt arbetsmarknadens parter.

Uppdaterades senast: