Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fler utlänningar som begår brott ska utvisas från Sverige

När en person kommer till Sverige och begår så allvarliga brott att han eller hon inte bör få stanna kvar i Sverige måste det finnas förut­sätt­ningar för att besluta om utvisning. Regeringen vill därför skärpa reglerna om utvisning på grund av brott och har beslutat om en lagråds­remiss med förslag som gör det möjligt att i fler fall än i dag kunna utvisa den som begår brott.

Socialdemokraterna har i regeringen beslutat om en lagrådsremiss för att skärpa reglerna för utvisning på grund av brott. Förslagen syftar till att göra det möjligt att i större utsträckning än i dag utvisa utlänningar som begår brott.

I lagrådsremissen föreslås bland annat att straff­värde­gränsen för när utvis­ning på grund av brottets allvar ska kunna ske sänks från tolv till sex månaders fängelse. I vissa fall ska även brottets karaktär kunna ligga till grund för utvisning, till exempel om brottet har inne­burit ett angrepp på någons liv, hälsa, frihet eller frid. Det föreslås också höjda krav på att den som kommit till Sverige ska ha eta­blerat sig i det svenska sam­hället, till exem­pel genom arbete, studier och kun­skaper i det svenska språket, för att kunna undgå utvisning.

– Fler utlän­ningar som begår brott ska utvisas. Det är viktigt att Sverige som rätts­stat kan upp­rätt­hålla respekten för våra lagar. Vi skärper reglerna om utvis­ning på grund av brott, säger integrations- och migrations­minister Anders Ygeman.

Utöver detta föreslår regeringen också följande:

  • att den nuvarande bestäm­melsen som innebär att det krävs synner­liga skäl för att utvisa den som varit bosatt länge i Sverige ska tas bort.
  • att det absoluta förbudet mot att utvisa en person som kom till Sverige som ung och har vistats här under en längre tid tas bort och ersätts med ett kvalifi­cerat krav för utvisning.
  • att åter­rese­förbud, alltså tid som personen förbjuds att åter­vända till Sverige efter utvis­ning, generellt ska förlängas. Åter­rese­förbud utan tids­begräns­ning ska också med­delas i större utsträck­ning än i dag, enligt förslaget.
  • ökade möjlig­heter att neka uppe­hålls­tillstånd för den som begått brott och ett stärkt skydd mot att återkalla uppe­hålls­till­stånd för den som utsatts för våld eller kränk­ningar i en nära relation.

Uppdaterades senast: