Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen vill stoppa leverans av knark och vapen via brev

Det är idag svårt för polis och myndigheter att komma åt leverans av knark, vapen och explosiva material via brev. Därför föreslår regeringen nu en rad regelförändringar som gör det lättare att förhindra illegal handel via post. Det här är del av Socialdemokraternas arbete med att bekämpa kriminalitet och organiserade brottslighet i samhället. Vårt Sverige kan bättre.

Idag kan knark och andra illegala varor skickas nästan obemärkt via brev och transporteras i det nationella postflödet. Polismyndigheten uppskattar att upptill 1 miljon försändelser med narkotika skickas med posten varje år.

Den ökade tillgången genom näthandel innebär också att narkotika sprids till orter och platser där det inte finns någon fysisk droghandel. Även andra illegala varor skickas i det nationella postflödet. Det handlar exempelvis om dopningsmedel, explosiva varor, förfalskade läkemedel, illegala vapen och förfalskade id-handlingar.

– Den organiserade brottsligheten drivs av och livnär sig på bland annat knarkhandeln där unga i tidig ålder snabbt involveras in i gängen. Detta leder till nyrekryteringar in i gängen och göder ett större utanförskap i samhället. Regeringen har därför beslutat om en lagrådsremiss som syftar till att begränsa knarkhandeln i samhället och tränga tillbaka den organiserade brottslighet som hotar vår samhällsgemenskap, sa energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar när han presenterade förslaget.

I lagrådsremissen föreslås ändringar i tystnadsplikten i syfte att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post:

  • Den som arbetar inom postverksamhet kan på eget initiativ bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter som gäller misstanke om brott till en brottsbekämpande myndighet. Det kan handla om uppgifter om försändelser som misstänks innehålla narkotika, illegala vapen eller explosiva varor.
  • Möjligheten för brottsbekämpande myndigheter att begära ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten utökas.
  • Post- och telestyrelsen (PTS) ges större möjligheter att lämna uppgifter om misstänkta brott till brottsbekämpande myndigheter.
  • Det innebär också att undersöka, öppna, granska eller hålla kvar försändelser för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.
  • Ovanstående föreslås omfatta verksamheten hos alla befordringsföretag, det vill säga även företag som endast befordrar paket.

Förslaget innebär inte att personalen som arbetar inom postverksamhet får rätt att öppna eller läsa brev. Inte heller innebär förslaget att brev ska lämnas över till en brottsbekämpande myndighet. Förslagen medför endast att personal som arbetar inom postverksamhet får en möjlighet att vid misstanke om brott anmäla det till en brottsbekämpande myndighet. Det blir därefter upp till brottsbekämpande myndigheter att avgöra vilka åtgärder som kan vara aktuella, till exempel om en förundersökning bör inledas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2023.

Uppdaterades senast: