Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ny lag för att bekämpa hedersförtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas med kraft. Den 1 juni 2022 införs därför ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen hedersförtryck.

Det nya hedersförtrycksbrottet innebär bland annat en särskild strängare straffskala för den som upprepat begår vissa brottsliga gärningar mot en person med ett hedersmotiv. Det vill säga där ett motiv varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. Straffskalan är fängelse i lägst ett och högst sex år.

Den 1 juni träder även nya regler om arbetskraftsinvandring i kraft. Ändringarna syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare samt till att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka så kallade kompetensutvisningar. Bland annat införs ett nytt uppehållstillstånd för vissa högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet i Sverige.

Ytterligare en lag träder i kraft den 1 juni och det gäller modernare regler för att bland annat säkra elektronisk bevisning.

Tillgång till elektronisk bevisning blir allt viktigare i brottsutredningar. För att polis och åklagare i större utsträckning än tidigare ska kunna säkra elektronisk bevisning träder den 1 juni flera viktiga moderniseringar i kraft.

Lagändringarna innebär bland annat följande:

  • Genomsökning på distans, ett nytt tvångsmedel som kan säkra tillgång till elektroniska handlingar i till exempel externa servrar eller i molntjänster.
  • Avskaffande av förbudet mot att beslagta meddelanden mellan den misstänkte och en närstående.
  • Möjlighet att i vissa fall dröja med en underrättelse om att ett tvångsmedel har använts.
  • Skyldighet för en enskild att i vissa fall medverka till biometrisk autentisering, till exempel genom att öppna en mobiltelefon med hjälp av sitt fingeravtryck eller liknande.

Uppdaterades senast: