Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen presenterar rekordsatsning på Sveriges infrastruktur

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för

transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning för att öka takten i utvecklingen av

Sveriges infrastruktur.

placeholder

– Nu gör regeringen den största infrastruktursatsningen någonsin. Fler kommer kunna ta tåget till jobbet, åka säkert på vägen och skicka gods med sjöfarten. Vi ställer om transportsystemet och driver på den gröna industriella revolutionen med investeringar i hela landet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Den nationella planen innehåller omfattande åtgärder för att underhålla och utveckla den svenska transportinfrastrukturen. Planen ska bidra till ökad tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, ökad sammanhållning i landet, förbättrad konkurrenskraft och till att nå klimatmålen.

– Vi gör massiva investeringar i järnväg i hela landet. Vi stärker vägnätet, inte minst i landsbygd. Vi nästan trefaldigar satsningarna på sjöfart. Infrastrukturplanen kommer att ge jobb, nya bostäder och ett mer klimatsmartart transportsystem, säger Tomas Eneroth.

Sammantaget omfattar planen 881 miljarder kronor. Bland satsningarna som kostar mer än 100 miljoner kronor, så kallade namngivna investeringar, finns bland annat:

 • Utbyggnad av Ostkustbanan. Projektet fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm och utbyggnaden av sträckan Gävle–Kringlan förstärks jämfört med Trafikverkets förslag. Satsningarna innebär att åtgärderna kan genomföras tidigare än i Trafikverkets förslag.
 • Medlen utökas betydligt för Sydostlänken, dubbelspår Maria–Helsingborg C och Västra stambanan Laxå–Alingsås. Regeringen har också lagt till helt nya järnvägsobjekt, som Kust-till-kustbanan dubbelspår Växjö–Räppe och kapacitetshöjande åtgärder på Mittbanan Östersund–Storlien.
 • Regeringens satsning på nya stambanor fullföljs. I planen ingår etapperna Ostlänken, Göteborg–Borås och Hässleholm Lund samt planläggning för kvarstående etapper på de centrala systemdelarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping. Genom att samtliga etapper av de nya stambanorna ingår i planen förverkligar regeringen nu målsättningen om regional utveckling och stadsutveckling, bostadsbyggande och vidgade arbetsmarknadsregioner.
 • Flera järnvägsprojekt i norra Sverige tidigareläggs, bland annat intensifieras utbyggnaden av Norrbotniabanan delen Dåva–Skellefteå och flera objekt på Malmbanan samtidigt som medel tillförs till helt nya projekt på Malmbanan.
 • Satsningen på E4 förbifart Skellefteå utökas.
 • Regeringen satsar på vägnätet genom E22 Ronneby Ö–Nättraby, E16 Borlänge–Djurås och Rv 26 Hedenstorp–Månseryd. Dessutom har regeringen lagt till ombyggnad av E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Töcksfors–Bäckevarv till mötesfri landsväg och Rv 25 Nybro trafikplats Glasporten. Tvärförbindelse Södertörn fullföljs.
 • Nya isbrytare för att möjliggöra sjötransporter året runt i hela Sverige. Det är första gången det finns nya isbrytare med i den nationella planen för transportinfrastruktur.
 • Hjulstabron (Mälaren/Rv 55) byggs om för att underlätta för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.
 • Farlederna till hamnarna i Göteborg och i Luleå muddras för att möjliggöra för större fartyg.
 • Slussarna i Trollhättan och Södertälje uppgraderas.

Fullständig lista på namngivna investeringar hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I den nationella planen ingår även en rad så kallade trimnings- och miljöåtgärder, det vill säga åtgärder som var för sig har en totalkostnad av högst 100 miljoner kronor och som utvecklar och förbättrar den befintliga transportinfrastrukturen.

Det handlar bland annat om:

Samfinansiering av länsplanerna med 1,25 miljarder kronor till trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. Något som ska förkorta restiden på landsbygd och bidra till att nå etappmålet för trafiksäkerheten. Det kan till exempel handla om åtgärder i form av mittseparering av vägar eller andra åtgärder för att undvika hastighetssänkningar.

Näringslivspotten. Näringslivspotten är tillsammasns med godstransportstrategin en viktig del i att stärka konkurrenskraften och främja näringslivets utveckling i hela landet. Mot den bakgrunden ska Trafikverket i dialog med näringslivet fördela upp till 600 miljoner kronor under perioden 2022–2027. Åtgärderna ska bidra till hållbara transportlösningar som ökar intermodaliteten mellan samtliga trafikslag, det vill säga att en godstransport utförs med fler än ett trafikslag.

Utökade satsningar på cykelåtgärder. Trafikverket får i uppdrag att fördela upp till 2,7 miljarder kronor till en särskild pott för cykelåtgärder längs statliga vägar. Av dessa ska Trafikverket fördela upp till 1 miljard kronor under perioden 2022–2027 till samfinansiering av länsplanernas cykelåtgärder längs statliga vägar. Samfinansieringen skapar förutsättningar för att utforma infrastrukturen för cykling trafiksäkert och på ett sätt så att fler väljer att använda cykel.

Uppdaterades senast: