Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Klimatberedskap vid extrema skyfall ska stärkas

Samhällets beredskap vid extrema skyfall ska stärkas. Därför ger S-regeringen nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att skapa förutsättningar så att kommuner och fastighetsägare bättre kan identifiera särskilda riskområden vid skyfall . Genom det ska beredskapen för extrema skyfall öka.

placeholder

Torsdag den 21 juli 2022 beslutade den socialdemokratiska regeringen om ytterligare steg för att stärka Sveriges klimatberedskap. Vi kommer att få fler extrema skyfall, med mycket regn på kort tid. De stora regnmängder som kommer med skyfall ryms inte inom dagvattensystemet utan kan leda till översvämningar, framför allt i tätorter. Det nya uppdraget till MSB ska stärka klimatberedskapen och skapa förutsättningar för att lokala skyfallskartor ska kunna användas för att identifiera områden som riskerar att översvämmas.

Att anpassa samhället för intensiva skyfall och översvämningar är en viktig del i genomförandet av den nationella strategin för klimatanpassning och Parisavtalet. Med hjälp av så kallade skyfallskarteringar kan beredskapen för effekterna av klimatförändringarna stärkas, eftersom de underlättar riskbedömningar och beslut om åtgärder vid skyfall. En skyfallskartering visar var det finns risk för översvämning och var i tätorten de mest sårbara områdena finns.

– Vi har redan sett hur kraftiga skyfall orsakat stora konsekvenser med skador på folks hem, stora problem i trafiken och stängda skolor . Därför stärker vi nu samhällets klimatberedskap vid skyfall. Genom det här uppdraget till MSB ska det bli enklare för kommuner och fastighetsägare att identifiera särskilda riskområden vid skyfall, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Regeringen bedömer att samhället behöver öka sin kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå lokalt vid skyfall, samt vilka effekterna blir för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Regeringen ger nu MSB i uppdrag att bland annat ta fram en standardiserad metod för skyfallskarteringar i tätorter och föreslå hur samordningen av skyfallskarteringar kan utvecklas för att åstadkomma ett rikstäckande kunskapsunderlag om skyfall.

MSB ska redovisa uppdraget senast den 15 december 2023.

Uppdaterades senast: