Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ny lag om mobilförbud i skolan träder i kraft

Under sommaren träder flera lagar i kraft som ska förbättra skolans arbete med trygghet och studiero. Bland annat införs mobilförbud under lektionstid och personalen får ökade befogenheter att ingripa vid stök och oroligheter i skolan.

placeholder

Socialdemokraterna prioriterar att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Då behövs en svensk skola med fokus på lärande och trygghet i klassrummen. Därför har S-regeringen under året föreslagit flera lagändringar som ska förbättra studieron och tryggheten i skolan. Flera av dessa lagar träder nu i kraft.

Det handlar framför allt om fyra förändringar som sker på skolans område i sommar:

  1. Vi stärker tryggheten och studieron i klassrummen. Det innebär ett förbud mot mobiltelefoner under lektionstid och en möjlighet att ha en hel skoldag utan mobiltelefon. Skolpersonalen ges också tydligare befogenheter att upprätthålla ordning och trygghet i skolan och mandat att ingripa vid hotfulla situationer. Det ska även bli enklare för rektorer att omplacera eller stänga av elever som agerat hotfullt.
  2. Vi gör det lättare att stänga ner skolor som drivs av oseriösa aktörer och där det finns stora brister. Skolinspektionen kommer från och med 1 juli 2022 att få skarpare verktyg för att lättare kunna stänga både fristående och kommunala skolor med allvarliga och återkommande brister. Det blir också möjligt för Skolinspektionen att återkalla tillstånd för fristående skolor om verksamheten inte kommit i gång inom två år eller inte bedrivit undervisning under två år.

  3. Vi inför åtgärder för att fler barn ska delta i förskolan. Varje kommun kommer att vara skyldig att genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till de barn som inte går i förskolan och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola.

  4. Vi ger mer tid till lärande genom extra studietid och utökad lovskola. Alla elever i grundskolan årskurs 4-9 kommer erbjudas minst två timmars extra studietid i veckan. Under den extra studietiden kan de elever som önskar få hjälp med läxor och annat skolarbete. Dessutom utökas den lovskola som idag erbjuds på loven till elever i grundskolan årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Utökningen innebär att dessa elever får rätt till totalt 75 timmar lovskola.

Uppdaterades senast: