Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S presenterar bred satsning för att bryta segregationen

Socialdemokraterna presenterar idag en bred satsning för att steg för steg bryta segregationen. Bland annat vill man göra kraftfulla åtgärder för att bryta bostadssegregationen, skärpa kvaliteten på SFI, ge mer resurser till idrotten i utsatta områden och öka det så kallade likvärdighetsbidraget för en mer jämlik skola.

placeholder

– Segregationen kväver livschanser. Segregationen göder kriminaliteten. Segregationen dödar. Det är därför vi ska fortsätta vända på sten efter sten efter sten för att bryta segregationen och knäcka gängen, sa Magdalena Andersson i sitt sommartal på söndagen och pekade än en gång ut segregationen som ett av Socialdemokraternas viktigaste prioriteringar.

Under måndagen offentliggjorde Socialdemokraterna också ett tiopunktsprogram för att minska segregationen, en omfattande satsning som presenterades av integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.

– Det här är socialdemokratisk politik för att fler ska lära sig svenska. För att bryta bostadssegregation, för att fler ska kunna gå till jobbet och för att inte ytterligare generation ska gå förlorad, sa Tobias Baudin vid dagens pressträff.

Sedan tidigare har S lagt om en ohållbar migrationspolitik, uttryckt att man vill strama upp arbetskraftsinvandringen och skärpa kraven att lära sig svenska och att skaffa arbete. Men för att minska segregationen behöver hela samhället stärkas och klyftorna minska.

– Vi behöver en samlad offensiv för att bryta segregationen som sliter sönder vårt land. Steg för steg behöver vi bygga samhället starkt igen, sa Anders Ygeman.

Reformer som ingår i paketet:

Kraftfulla åtgärder mot boendesegregationen
Boendesegregation har ökat kraftigt och förekommer i hela landet. Det har skapat en grogrund för utanförskap, ojämlika levnadsvillkor och kriminalitet. S vill införa ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att förvärva eller bygga fastigheter i utsatta områden, som genom långsiktighet kan bidra till att utveckla områden. Vi vill införa ett investeringsstöd för att det ska kunna byggas fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Vi vill även ge kommuner bättre förutsättningar att driva en aktiv markpolitik för att bryta segregationen genom att införa en ny modern förköpslag och stärka kommunernas möjlighet att redan i detaljplan styra mot blandade bostadsområden.

Den strama migrationspolitiken ligger fast och språkkrav för permanenta uppehållstillstånd
En stor invandring tillsammans med för dålig integration har lett till segregation, fattigdom och kriminalitet. Därför har vi lagt om migrationspolitiken till en av de stramaste i EU. Vi ska ha tydliga krav på människor som kommer till Sverige att lära sig svenska och skaffa sig grundläggande kunskaper om det svenska samhällsskicket. Vi vill införa språkkrav för permanenta uppehållstillstånd.

Avveckla EBO-lagstiftningen
Asylsökande ska inte längre ha möjlighet att själva välja var de ska bo. Vårt samhälle har ett ansvar att se till att vi kan ta hand om de asylsökande som kommer hit på bästa sätt och ge dem ett värdigt mottagande. Alla kommuner, även de välbeställda, ska ta sin del av ansvaret.

Skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring
2008 införde Moderaterna ett av världens mest liberala regelverk för arbetskraftsinvandring. Det har fått allvarliga konsekvenser för vårt land. Socialdemokraterna vill därför kraftigt höja försörjningskravet vid arbetskraftsinvandring. Vi vill också införa en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring och slopa möjligheten för personer som fått avslag på asylansökan att få ett uppehållstillstånd för arbete. Vi vill även skärpa straffavgifterna för arbetsgivare som använder sig av utländsk arbetskraft utan arbetstillstånd.

Fler ska lära sig svenska och få ett arbete
Alla som kan ska jobba, både kvinnor och män. Barn ska ha goda förebilder och se båda sina föräldrar gå till jobbet. Att kombinera SFI eller svenska som andraspråk med yrkesutbildning kan korta den totala tiden i utbildning och därmed leda till att utrikes födda snabbare kommer i jobb. Fler ska få möjlighet att lära sig svenska och ett yrke samtidigt. Kombinationsutbildningarna ska därför fortsätta. Vi vill också individualisera etableringstillägget, så att drivkrafterna att delta i etableringen och att arbeta blir lika för kvinnor och män.

Ta tillbaka kontrollen över SFI
Utbildningen i SFI ska hålla högre kvalitet så att invandrare snabbt kan lära sig svenska. Kontrollsystemet ska bli bättre och ett kommunalt språkansvar införas som förpliktigar kommunen att söka upp och motivera den som har rätt till SFI.

Införa aktivitetskrav i försörjningsstödet
Alla som kan jobba ska jobba och bidra för att bli en del av samhället. Vi vill fortsatt satsa på bland annat utbildningsinsatser och insatser de som står långt ifrån arbetsmarknaden kan få möjlighet att få ett arbete. Men vi behöver även vidta kraftfulla åtgärder för att bryta mönstret där människor långvarigt lever på ekonomiskt bistånd.

Direktinskrivning av treåringar i förskolan
Om segregationen ska brytas så behöver alla barn få en bra start i livet och lära sig svenska. Därför ska det från tre års ålder vara obligatoriskt för hemkommunen att skriva in barn i förskolan som har bott i Sverige kort tid eller som har föräldrar som har bott i Sverige kort tid.

Fortsätta investeringar i likvärdighetsbidraget för en jämlik skola
Alla skolor ska vara bra skolor. Då behöver samhället ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling och mer resurser gå dit de behövs bäst – så att alla elever har möjlighet att klara skolan. Därför ska fortsatta investeringar göras i likvärdighetsbidraget och nya medel ska också omfatta gymnasieskolan. Fler elever ska få det stöd de behöver för att klara gymnasiet.

Ökade resurser till idrotten och fler idrottsledare i utsatta områden
Vi ska inte ha ett samhälle där barn förpassas till gator och torg efter skoldagens slut där de kan plockas upp av kriminella gäng. Alla barn ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, oavsett storlek på föräldrarnas plånbok. Därför vill vi öka resurserna till idrottsrörelsen för att nå fler barn och unga. Vi vill skapa mer tid för lärande och rörelse under eftermiddagarna för barn i utsatta områden.

Uppdaterades senast: