Nyheter

 • Sveriges museum om Förintelsen inrättas

  I dag, på Förintelsens minnesdag den 27 januari, meddelar regeringen att Sveriges museum om Förintelsen ska inrättas i juli 2022 och att det ska ligga i Stockholm.
 • Fribeloppet inom studiemedlen slopas till och med 30 juni 2021

  Under coronapandemin har behovet av studenter som kan gå in och avlasta exempelvis vårdens arbete ökat. Genom att ta bort fribeloppet under det första halvåret behöver en studerande som vill gå in och arbeta i vården, eller andra samhällsviktiga funktioner, inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel till exempel när studierna återupptas. Därför föreslår regeringen att friloppet slopas fram till 30 juni 2021.
 • Förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering

  Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Syftet med förslaget är att att komma åt skatteplanering där aktörer utnyttjar skillnader i olika länders lagar för att betala mindre skatt.
 • Straffet sluten ungdomsvård ses över

  Regeringen ser över straffet ungdomsvård för att det ska anpassas bättre efter dagens problem med gängkriminalitet i unga åldrar. Bland annat utreds om maxtiden för ungdomsvården behöver förlängas, samt hur de som avtjänat sitt straff ska hindras från att återgå till kriminalitet. Dessutom stärks säkerheten på ungdomshemmen för att unga kriminella inte ska kunna rymma och för att förbättra arbetsmiljön för personalen.
 • Mer pengar till kommunerna för att genomföra äldreomsorgslyftet

  Regeringen presenterade våren 2020 satsningen Äldreomsorgslyftet som innebär att över 10 000 anställda inom äldreomsorgen ges möjlighet att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde på betald arbetstid samtidigt som de erbjuds fast heltidstjänst. Under 2021 tillförs satsningen ytterligare 1,7 miljarder kronor för att stärka upp arbetet. Äldreomsorgslyftet föreslås samtidigt fortsätta fram till 2023.
 • Ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

  Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen. Upp till 100 procent av kostnaderna kommer att ersättas.
 • Omställningsstödet förstärks för små företag

  Regeringen föreslår att företag som tappar en stor del av sin omsättning under i perioderna november-december och januari-februari ska kunna få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta genom omställningsstödet.
 • Förstärkt korttidspermittering för att rädda svenska jobb

  Regeringen föreslår en förstärkning av korttidspermitteringarna. Förslaget innebär att företagen ges möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent till under perioden januari-mars. Möjlighet att använda korttidspermittering på 20, 40 eller 60 procent ligger samtidigt kvar.
 • Ytterligare 5,5 miljarder för testning av covid-19 under 2021

  Regeringen avsätter ytterligare 5,5 miljarder kronor till storskalig PCR-testning och smittspårning av covid-19 under 2021. Det innebär att regeringen nu totalt avsatt 7,5 miljarder kronor i år, eftersom man tidigare har avsatt 2 miljarder kronor.
 • Stärkt arbete mot arbetslivskriminalitet

  Regeringen ger åtta myndigheter i uppdrag att stärka arbetet mot arbetslivskriminalitet genom att bland annat öka antalet myndighetsgemensamma kontroller och stärka allmänhetens kunskap och förändra attityder mot brottslighet på arbetsmarknaden.
 • Ny påföljd för unga personer som begår allvarliga brott

  Den 1 januari trädde en ny påföljd, ungdomsövervakning, för unga lagöverträdare, i kraft. Lagändringarna är en punkt i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.