Betyg

Rättvisa betyg som speglar elevernas kunskaper

Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

Utbildningsminister

Anna Ekströmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraterna vill:

 • göra upp med det system som skapar glädjebetyg och betygsinflation i skolan
 • att lärarna ska ges det bedömningsstöd de behöver för att betygen ska vara rättvisa och likvärdiga i hela landet
 • att betyg ska ges från årskurs 6
 • att de nationella proven digitaliseras och rättas av annan än den undervisande läraren
 • att kunskapskraven i läroplanerna ses över.

En likvärdig och rättvis betygssättning

I skolan ska kunskap och bildning alltid sättas i första rummet. Betyg ska ges för att eleverna har uppnått kunskapskraven, inte för att ge en bra bild av skolan eller för att skolan ska kunna locka till sig fler elever. Det är inte acceptabelt att vissa skolor sätter orättvisa glädjebetyg för att öka sin vinst. Betygssättningen ska vara likvärdig och rättvis.

Alla barn ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen, därför behöver skolan systematiskt följa upp vad eleverna lär sig och sätta in rätt stöd i tid. Betyg kan vara ett sätt att följa kunskapsutvecklingen, men behöver kombineras med andra verktyg. Därför har Socialdemokraterna investerat i tidigare uppföljning och stöd, så att lärare har möjlighet att ge det stöd som varje elev behöver.

Förändringar i betygssystemet måste ha förankring hos professionen och bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Vi socialdemokrater vet, precis som lärarfacken och forskningen, att tidigare betyg per automatik inte gör svensk skola bättre. Lärare och elever behöver få arbetsro – inte ett nytt betygssystem varje ny mandatperiod.

Uppdaterades senast: 18 juli 2019

Det här har vi gjort:

 • stärkt betygens likvärdighet genom att resultaten på de nationella proven särskilt ska beaktas vid betygssättning
 • satsat på fortbildning av lärare kring betyg och bedömning
 • infört obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1
 • digitaliserat de nationella proven
 • ingått en blocköverskridande överenskommelse om att betyg fortsätter ges från årskurs 6.
 1. Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Sverige ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola.

  Läs mer
 2. Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället.

  Läs mer
 3. Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

  Läs mer
 4. Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

  Läs mer
 5. Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

  Läs mer
 6. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Läs mer
 7. I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

  Läs mer
 8. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

  Läs mer
 9. Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

  Läs mer
 10. De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

  Läs mer