Gå till innehåll

Kyrkor och trossamfund

En del av det civila samhället

Sverige är ett land med plats för många olika trosuppfattningar. Kyrkorna och samfunden – en del av det civila samhället – är självklara samlingsplatser i både glädje och sorg.

Socialdemokraterna vill

  • stödja kyrkor och trossamfund som del av det civila samhället
  • värna religionsfriheten - att alla människor ska kunna utöva sin tro
  • att kyrkor och samfund ska leva upp till samhällets krav om demokrati, jämlikhet och alla människors lika värde

Vi värnar religionsfriheten på demokratisk grund

En av våra grundläggande fri- och rättigheter är religionsfriheten och vi anser att alla människor ska ha rätt att få utöva sin religion. Trossamfunden bär gemensamt ett ansvar för att skapa respekt för olika trosuppfattningar, att värna demokratin och alla människors lika värde.

Då Svenska kyrkan och staten skildes åt 1 januari 2000, var ett av syftena att öka likställigheten mellan olika trossamfund. Staten har fortsatt ansvar för Svenska kyrkans kyrkobyggnader med den kyrkoantikvariska årliga ersättningen. Övriga trossamfund erhåller statligt stöd för att bedriva aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Vi behöver förstärka principen om att skattemedel ska gå till organisationer som främjar demokrati och integration. Vi behöver vidare säkerställa en effektiv och välfungerande samordning av bidragsutbetalningarna till trossamfund.

Socialdemokraterna är som parti verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen. Vi vill ha en öppen folkkyrka. Vi tar starkt avstånd från kvinnoprästmotståndarna och den negativa inställning till HBTQ-personer som fortfarande finns inom vissa delar av kyrkan. Med sin rikstäckande verksamhet, öppen för alla, erbjuder Svenska kyrkan trygghet och gemenskap.

Det här har vi gjort

  • ökat stödet för säkerhetshöjande insatser hos trossamfunden
  • under pandemin ökat stödet till trossamfund med 100 miljoner kronor
  • infört ett stöd för kompetensutveckling av trossamfundsledare från olika religioner i syfte att värna demokratin och samhällets uppbyggnad
  • arbetat för skärpta demokrativillkor avseende statligt stöd till trossamfund

Uppdaterades senast: