Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Lärare

Ska värderas högt och mötas med respekt

Lärare ska ha goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

Socialdemokraterna vill

 
 • införa hårdare straff för brott riktade mot utbildningspersonal och stärka det straffrättsliga skyddet för utbildningspersonal
 • införa ett nationellt professionsprogram och en Läraraspirantmodell, så att fler ska kunna bli lärare genom att arbete i skolan kombineras med studier
 • höja kvaliteten i lärarutbildningarna med fler lärarledda timmar och stärkt koppling mellan teori och praktik
 • avlasta lärarna med lärarassistenter och minska lärarnas administration.

Skolans viktigaste resurs är lärarna

Lärare ska värderas högt och de ska mötas med respekt för sitt yrkeskunnande. De ska ha examen, undervisa i de ämnen som de är behöriga i och belönas för att de har ett av de viktigaste jobben i samhället – att fostra våra barn till att bli kunniga, demokratiska och självständiga medborgare. Vi ställer höga krav på lärarna för det är professionen som ska driva utvecklingen av skolan. Lärarna spelar en nyckelroll för skolan och våra barns framtid.

I vårt starka samhälle ska varje elev få en trygg skolgång och mötas av riktigt bra lärare med höga förväntningar på var och en. Det kräver stora investeringar och fler välutbildade lärare som känner stöd från hela samhället. För oss är det viktigare än stora skattesänkningar och privatiseringar.

Höjda lärarlöner, bättre fortbildning och minskad administration

Därför har vi prioriterat skolan. I dag arbetar 33 600 fler i skolan jämfört med när vi tillträdde. Vi har höjt lärarlönerna, stärkt kvalitén i lärarutbildningarna, ökat möjligheterna till fortbildning och förbättrat arbetsvillkoren genom att bland annat minska administrationen. Men mer behöver göras.

Lärare ska inte vara diversearbetare, utan behöver avlastning av annan personal, till exempel lärarassistenter. Förutsättningarna för lärare och rektorer att skapa trygghet, studiero och en bra arbetsmiljö i skolan behöver förbättras. Därför har vi lagt fram förslag som kan minska stressen för lärare och ger tydligare mandat att ingripa vid stök och oro. Möjligheterna att stänga av eller omplacera elever som hotat eller varit våldsamma mot andra ska bli bättre. Vi har infört mobilförbud på lektionstid som huvudregel, men att rektorn eller en lärare ska kunna tillåta användning för en enskild elev om det finns särskilda skäl. Det kommer förbättra arbetsmiljön och minska stressen både för lärare och elever.

Vi behöver också utbilda fler lärare och motverka lärarbrist. Därför vill vi införa en Läraraspirantmodell, så att fler ska kunna bli lärare genom att arbete i skolan kombineras med studier. Det ska vara möjligt att plugga till lärare och jobba samtidigt i hela landet. Vi ska också se till att akademiker enkelt kunna bli lärare genom en utbildningsgaranti på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och att fler universitetsutbildningar också ger en lärarexamen.

Det här har vi gjort

 • infört ett statligt Lärarlönelyft som höjt lönen för över 60 000 lärare utöver den normala lönerevisionen
 • infört nya lagar och regler för att underlätta ordning och studiero i skolan genom att ge lärare och annan personal tydligare befogenheter att ingripa vid stök och oro samt införa mobilförbud på lektionstid som huvudregel
 • utbildat och anställt fler legitimerade lärare, speciallärare och specialpedagoger
 • investerat i fortbildning genom de nationella skolutvecklingsprogrammen
 • infört meddelarfrihet för anställda i friskolor
 • byggt ut lärarutbildningarna där söktrycket är som högst samt stärkt utbildningens kvalitet genom mer resurser och mer lärarledd tid.
 • infört ett högre lönetillägg för karriärtjänster i utanförskapsområden
 • inlett arbetet med att införa ett professionsprogram för att stärka lärares, förskolelärares och skolledares professionella utveckling genom yrkeslivet
 • satsat på vidareutbildning av obehöriga lärare och förskolelärare
 • byggt ut den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för att fler ska vidareutbilda sig till lärare.

Uppdaterades senast: