Läxor

Läxhjälpsgaranti i stället för Läx-RUT

Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför få hjälp med läxläsningen, oberoende av föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska situation.

Socialdemokraterna vill:

 • att alla elever erbjuds läxhjälp oavsett vilken skola du går på
 • införa en läxhjälpsgaranti för elever i årskurs 6–9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Dessa elever ska vara garanterade minst två timmars läxhjälp i veckan

Likvärdiga förutsättningar för läxläsning

I vårt starka samhälle ska elevers möjlighet att få hjälp med läxor inte vara beroende av om de har föräldrar med betalningsförmåga för att köpa läxhjälp. Alla elever ska ges möjlighet till läxhjälp i skolan, på fritids eller i samarbete med ideella föreningar. Skolan ska se till att organisera läxhjälp på ett sätt som skolan ser fungerar bäst.

Under de senaste åren har skolresultaten stigit, men svenska elever har alltjämt för låga kunskaper. Det är tydligt att fler insatser krävs för att lyfta skolresultaten. Stödet till elever som inte uppnår kunskapsmålen behöver utökas och förväntningarna på elevernas insats måste vara tydliga. Läxor är ett av många bra verktyg för lärare att arbeta med. Politiker ska inte styra över läxornas exakta utformning, men har ett ansvar för att se till att alla elever får förutsättningar att klara skolan. Vi socialdemokrater vill därför att alla elever ska kunna få läxhjälp utanför ordinarie undervisningstid och att det finns en läxhjälpsgaranti för elever i årskurs 6–9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Dessa elever ska vara garanterade minst två timmars läxhjälp i veckan.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • investerat närmare 400 miljoner/år i läxhjälpsstöd i grund- och gymnasieskolan så att alla elever kan få hjälp med läxorna efter ordinarie undervisningstid. Under år 2021 tillförs lovskola och läxhjälp ytterligare 170 miljoner kronor
 • ökat anslagen till ideella föreningar som bedriver läxhjälp
 • avskaffat läx-RUT. Skattepengar ska inte gå till privat undervisning
 1. Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. Därför satsar vi på skolan. Nu jobbar 33 600 fler i skolan och kunskaperna ökar i alla internationella mätningar. Men mer behöver göras för att alla skolor ska vara bra skolor.

  Läs mer om Skola
 2. Ett generöst studiemedelssystem gör att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan utbilda sig. Det är bra för såväl individen som samhället.

  Läs mer om Studiemedel
 3. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

  Läs mer om Betyg
 4. Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

  Läs mer om Folkbildning
 5. Folkhögskolans potential att utveckla människor är enorm. Av egen kraft och tillsammans med andra kan folkhögskolan bidra till människors behov av att hitta nya vägar i livet. Utbildning och bildning gör Sverige starkare.

  Läs mer om Folkhögskola
 6. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

  Läs mer om Gymnasieskola
 7. I ett starkt samhälle finns universitet och högskolor av hög kvalitet i hela landet. En socialdemokratisk högskolepolitik är en regional och nationell tillväxtmotor som bidrar till jobb, bildning och innovation.

  Läs mer om Högskola
 8. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

  Läs mer om Lärare
 9. De nationella proven ska vara rättssäkra för eleverna och stödja lärarna i deras bedömning och betygssättning.

  Läs mer om Nationella prov
 10. Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap.

  Läs mer om Rektorer