Arbetsmarknadspolitiska framgångar

Politiska framgångar på arbetsmarknaden

Vad vi gjort, vad som kommer 2021 och högerns förslag

 • Juni 2017:
  Svenska kollektivavtal för även utländska företag
  Lex Laval avskaffas, det innebär att svenska kollektivavtal kan krävas igen, ytterst genom stridsåtgärder.

 • 1 juli 2018
  Brottsligt att utnyttja människor för arbete
  Ny brottsrubricering människoexploatering har införts.

  • Kriminalisering av mer allvarliga fall där arbetstagarens utsatta ställning utnyttjas av arbetsgivaren.
  • Polisen har fått större befogenheter att kontrollera arbetsgivare i branscher där problemen med illegal arbets­kraft är stora.
 • Januari 2019
  Trygghet för anställda inom bygg. och anläggningsbranschen
  Entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen. Ny lag från 1 januari 2019 som innebär att ett entreprenörsansvar införs för såväl utstationerade arbetstagare som för arbetstagare som är anställda i Sverige inom bygg- och anläggningsbranschen.
  En arbetstagare som inte får lön för det arbete han eller hon har utfört i en bygg- eller anläggnings­entreprenad ska kunna få betalt i enlighet med lönefordran från en annan entreprenör i entreprenadkedjan.
 • December 2019:
  Transport
  Nya lagar som innebär schyssta arbetsvillkor för yrkes­förare och sund konkurrens inom transportnäringen:

  • Alla som kör inrikes­transport i Sverige ska göra det med svenska löner och arbets­villkor.
  • Effektivare kontroller av utländska förare.
  • Borttagande av undan­tag som möjliggjort för utländska chaufförer att för sämre lön och villkor i Sverige.
  • Strängare regler för kör- och vilotider införs i maj 2021.

2020

 • 1 januari 2020.
  Stora företag avkrävs ansvar
  Företagsboten höjs från tio miljoner kronor till 500 miljoner kronor, i syfte att skärpa påföljderna för större företag som befinns skyldiga till exempelvis allvarliga arbetsmiljöbrott.

 • Mars 2020:
  A-kassan
  A-kassan förstärks och trösklarna sänks.
  • Det införs ett tillfälligt snabbspår till medlemskap och villkoren förändras så fler med otrygga anställningar omfattas.
  • Ersättningsnivåerna höjs så att man kan få ut upp till 26 400 kr per månad istället för 20 020 kronor.
  • Under corona­pandemin har a-kassan fått cirka 270 000 fler medlemmar. Idag är cirka 3,9 miljoner medlemmar i en a-kassa.
  • För första gången är medlems­antalet nu högre än när försämringarna av a-kassan inleddes av alliansregeringen 2007.

 • Mars 2020:
  Korttidsarbete räddar hundratusentals jobb
  Ett nytt system för korttidsarbete införs och hundratusentals jobb räddas under krisen.
 • April 2020.
  298 miljoner kronor i EU-medel omfördelas till insatser för varslade och permitterade, exempelvis kompetensutveckling och vägledning för att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden.

 • Juni 2020:
  Skyddsombud
  Tagit strid för de regionala skyddsombuden. Regeringen gick fram med ett skarpt lagförslag om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud våren 2020. Förslaget röstades ned av högermajoriteten i riksdagen. Vi fortsätter att ta strid för att stärka skyddsombudens möjligheter att göra sitt livsviktiga jobb.

 • Sommaren 2020.
  Jobb för unga
  280 miljoner avsätts för kommunala sommarjobb och jobb för unga under hösten.

 • Juli 2020:
  Svenska löner på arbete i Sverige.
  Utstationeringsdirektivet ändras med skärpta krav på arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige så att svenska löner och villkor ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Ökade kontrollmöjligheter för svenska fackförbund och myndigheter.
 • September 2020:
  Förstärkning av a-kassa
  Förstärkningen av a-kassan förlängs till 2022 inför kommande reformering.
 • September 2020:
  Statsbudgeten för 2021 väntas öka den ekonomiska tillväxten 2021 med 2,3 procentenheter och sänka arbetslösheten med 1,3 procentenheter.
  Det motsvarar 75 000 jobb under 2021.
 • September 2020.
  Arbetsförmedlingen förstärks
  Med statsbudgeten satsas 9 miljarder inom arbets­marknadspolitiken.

  • Arbetsförmedlingen förstärks med 1 miljard kronor för att möta den ökade arbetslösheten samt för att säkerställa lokal närvaro och likvärdig service i hela landet.
  • Över 2 miljarder kronor tillförs för att öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning, upphandlade matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb.
 •  
 • September 2020:
  Kunskapslyftet och arbetsmarknadsutbildningar byggs ut ytterligare.

  • Från och med 2021 bygger vi ut Kunskapslyftet till över 144 000 platser.
  • Möjligheten utökas för fler att studera med bibehållen ersättning.

2021

 • Januari 2021:
  Utbildning för korttidspermitterade
  Stöd till utbildning för korttidspermitterade införs.

 • Januari 2021:
  Krafttag mot arbetslivskriminalitet:
  • Regeringen tar beslut om en varaktig myndighetsgemensam insats mot arbetslivskriminalitet där bland annat Polisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket jobbar ihop.
  • Över 3000 oannonserade kontroller de senaste två åren inom ramen för pilotprojektet. I
  • nför 2021 genomförs också en kraftig förstärkning av resurserna till myndigheterna för att kunna utöka antalet kontroller.

 • Februari 2021:
  Reglering av arbetskraftinvandring
  Regeringen tar emot ett delbetänkande från utredningen om arbetskraftsinvandring. Utredaren föreslår bland annat:
  • försörjnings­krav för arbetskraftsinvandrare som vill ta hit sina familjemedlemmar,
  • utökade kontroller av arbetskraftsinvandrares arbetsvillkor
  • samt ett utvidgande av brottet organiserande av människosmuggling.
  • Utredningen kommer att föreslå ytterligare åtgärder för att motverka missbruk.
  • Delbetänkandet har skickats ut på remiss direkt och regeringen kommer sedan att gå fram med lagförslag så snart som möjligt. Planerat ikraftträdande 1 januari 2022.
 • Satsning på arbetsmiljö
  Arbetsmiljöpolitiken har förstärkts med mer än 100 miljoner kronor årligen. Bland annat för att Arbetsmiljöverket skulle anställa fler inspektörer och öka närvaron på arbetsplatserna.

  • Arbetsmiljöverket har anställt drygt 150 nya inspektörer och antalet inspektioner har ökat kraftigt.
  • Under 2019 var det nästan 10 000 fler inspektioner än 2016 (27 700 inspektioner 2019 jämfört med 18 100 inspektioner under 2016).
  • Regeringen lanserar ny arbetsmiljöstrategi med tydlig ambitionshöjning. Nollvisionen mot arbetsrelaterade dödsfall utökas för att både förhindra dödsolyckor och bekämpa den långsamma döden på jobben, t.ex. stressrelaterad ohälsa, cancerframkallande ämnen och suicid.
 • September 2021:
 • Jobbpaket med stora satsningar på extratjänster, arbetsmarknadsutbildning och andra insatser för arbetssökande. Kunskapslyftet byggs ut ytterligare för att skapa fler vägar till arbete.
 • Ytterligare förstärkning av a-kassan under pandemin. Antalet karensdagar minskas tillfälligt från sex till två, och lättnader i reglerna för företagare förlängs tillfälligt, med stor bäring på bland annat kultursektorn.
 • Kompetens- och omställningsstöd
  Regeringen presenterar satsningar för att genomföra partsöverenskommelsen.
  • Regeringen föreslår ett nytt grundläggande kompetens- och omställningsstöd och ett helt nytt omställningsstudiestöd.
  • Sverige får ett av världens bästa omställningssystem som ger alla anställda oavsett anställningsform möjlighet att ställa och vidareutbilda sig genom hela yrkeslivet.

Oktober

 • Krafttag mot arbetslivskriminaliteten.
  Skurkföretag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen har ingen plats på svensk arbetsmarknad.
  • Polisen har fått större befogenheter att kontrollera arbetsgivare i branscher där problemen med illegal arbetskraft är stora och sanktionsavgifterna för arbetsgivare som utnyttjar arbetskraft har fördubblats.
  • Ett nytt brott, människoexploatering, har införts i brottsbalken. Åtta myndigheter, däribland Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket, har fått ett regeringsuppdrag att arbeta tillsammans med kontroller mot arbetslivskriminalitet.
   • Regeringen har tillsatt en ny nationell delegation mot arbetslivskriminalitet.

Händer inom arbetsmarknadspolitiken under 2021

 • Etableringsjobb
  Genomför parternas förslag till etableringsjobb för att ge nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden och för att bidra till företagens kompetensförsörjning. Det är ett helt nytt sätt att subventionera anställningar och ge en väg in på arbetsmarknaden. (Högerns alternativ har varit att införa en ny anställningsform med lagstadgad minimilön men nu har M o KD anslutit sig till etableringsjobb och därför ”pausat” sina förslag om att införa ny anställningsform).

 • Intensiv-år för nyanlända
  Regeringen inför ett intensiv-år för nyanlända inom etablerings­programmet den 15 april. Intensivåret innebär att nyanlända som har rätt förutsättningar och motivation att i upp till ett års tid få ta del av insatser som sker parallellt eller i tät följd med högt tempo. Syftet är att deltagarna ska komma i arbete inom ett år efter påbörjat intensiv-år.
 • November 2021:
  Arbetskraftinvandring
  Slutbetänkande från utredningen om arbetskrafts­invandring. Det handlar om ytterligare förslag för att komma åt miss­bruk, handel med arbets­tillstånd, exploatering av deltidsarbetande arbets­kraftsinvandrare och organiserat missbruk. Utredaren är fri att föreslå det som behövs för att ta hand om de missbruk som förekommer.

Högerns förslag om arbetsmarknadspolitik som ligger i riksdagen

 • Fler undantag från turordningsreglerna. (Moderaterna, Kristdemokraterna)
  Turordningsreglerna; Moderaterna vill att de mer ska baseras på kompetens. De förtydligar inte hur det ska se ut.
  Kd vill utöka till fyra undantag, oavsett företagets storlek.
  Sverigedemokraterna har inget skarpt förslag om turordningsreglerna i år, de har ett särskilt yttrande om att de inväntar regeringens arbete med detta.
 • Försämra företrädesrätten till återanställning (Moderaterna)
 • Återinföra Lex Laval och öppna för lönedumpning (Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna)
  Moderaterna, KD, C och L har gemensam reservation kring detta och driver ihop.
 • Dubbla tiden utan anställningsskydd genom att förlänga provanställningen från 6 till 12 månader (Moderaterna, Kristdemokraterna)
  Moderaterna och KD har en gemensam reservation om att förlänga provanställning till 12 månader.
 • Avvisa förlängd förstärkning av a-kassan (Moderaterna, Kristdemokraterna)
 • Kraftiga nedskärningar på arbetsmarknadspolitiken (Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna)
 • Försvaga facken genom att:
  • Förstatliga a-kassan (Sverigedemokraterna, Moderaterna)
   Fackförbunden ska fråntas rätten att administrera arbetslöshetskassan.
  • Avskaffa de 1 700 regionala skyddsombuden som varje år gör över 50 000 arbetsplatsbesök på arbetsplatser som saknar egna skyddsombud (Sverigedemokraterna)
  • Inskränka strejkrätten genom att begränsa möjligheten till sympatiåtgärder (Moderaterna mfl.)
   Moderaterna vill begränsa möjlighet till sympatiåtgärder genom införande av proportionalitetsprincip
   Kd vill se över rätten till sympatiåtgärder och införa en proportionalitetsprincip.
   Centern vill ha en proportionalitetsprincip för små företag.
   Liberalerna vill utreda införandet av en proportionalitetsprincip, hur rättsprocessen kan bli kortare och mindre kostsam i tvister om stridsåtgärder och förutsättningarna för att göra varsel, och hot om varsel inför stridsåtgärder mer förutsägbar.
 • Nedskärningar i arbetsmarknadspolitiken:
  • Lägga ner arbetsförmedlingen. (Sverigedemokraterna m.fl.)
  • Ta bort alla åtgärder kring etablering (Sverigedemokraterna)
  • Lägga ner Delmos - delegationen för segregation (Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna)

Facklig-politisk samverkan

Socialdemokraterna är ett arbetareparti, grundat av den svenska fackförenings­rörelsen. I samverkan mellan facklig organisering och politisk kamp har Sverige som modernt land formats och utvecklats. Vår facklig­politiska samverkan har varit avgörande för Sveriges framgångar, men det är inte en del av vår historia, den pågår med full kraft i nuet och är avgörande för vår framtid.

Framgången för att skapa en trygg arbetsmarknad som får Sverige att växa är samarbete.
Till våra kommunal- och regionråd har vi tagit fram detta stödmaterial för inspiration att skapa en tryggare arbetsmarknad!