Gå till innehåll

Kongress 2017

Den 8-12 april 2017 hade Socialdemokraterna partikongress på Svenska mässan i Göteborg. Kongressen är partiets högsta beslutande organ och på partikongress året före val behandlas samtliga politikområden.

Omkring 2000 motioner med sammanlagt runt 4500 att-satser behandlades. De tre största områdena var välfärd, jobb och utbildning.

Politiska riktlinjer

Trygghet i en ny tid - politiska riktlinjer Pdf, 507.9 kB.

Security in a new era - political guidelines Pdf, 515.6 kB.

Stadgar

Stadgar antagna av kongressen:

på svenska Pdf, 408.8 kB.

på engelska Pdf, 419.7 kB.

Kongressbeslut i urval

Under den 39:e ordinarie partikongressen i Göteborg behandlades närmare 2000 motioner. Kongressen beslutade bland annat att:

 • Stoppa vinstjakt i skola, vård och omsorg.
 • Mål om 10 000 fler polisanställda till 2024 och en utbyggnad av polishögskolan.
 • Öka investeringar till infrastrukturen.
 • Att införa ett klimatpolitiskt ramverk med ett mål att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
 • Verka för en ansvarsfull och solidarisk flyktingpolitik inom EU.
 • Principer för att Sverige ska ha ett hållbart flyktingmottagande.
 • Vi ska öka antalet kvotflyktingar till Sverige via UNHCR från dagens nivå.
 • EBO-lagen ska avvecklas.
 • Kunskapslyftet ska utökas i hela landet.
 • Utreda hur fler skolor ska ta ansvar för introduktion av nyanlända elever, till exempel genom att införa ett tak för hur stor andel nyanlända som kan gå i en och samma skola eftersom forskning visar att det har stor påverkan på kunskapsresultaten.
 • Skolan ska vara fri från religiös påverkan.
 • Mer resurser ska gå till de skolor med tuffast förutsättningar och systemet med skolpeng ses över.
 • Skolvalet ska bli rättvist skolval – kötid som urvalsgrund slopas och alla huvudmän ska sträva efter att skolan ska vara en mötesplats för elever med olika bakgrund.
 • Avskaffa allmän visstid och stoppa hyvling av arbetstid.
 • Rätt till arbetskläder inom vården och mer resurser till Arbetsmiljöverket
 • En jämlikhetskommission ska tillsättas.
 • Ett socialdemokratiskt kulturpolitiskt program ska tas fram.
 • Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård där tandhälsan inte är en klassfråga.
 • Sjukhus med högspecialiserad kompetens inom cancervård ska finnas på flera platser i landet med olika specialiteter.
 • Uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa bland elever. Rätten till likvärdig tillgång till elevhälsa ska prioriteras.
 • Vi ska steg för steg sluta skatteklyftan mellan pensionärer och yrkesverksamma och förbättra ekonomin för dem med de lägst pensioner.
 • Översyn av skattesystemet med sikte på en ny skattereform för att långsiktigt säkra skatteintäkterna.
 • Arbetet mot skattefusk, aggressiv skatteplanering och utnyttjande av svart arbetskraft ska stärkas.
 • Öka svensk militär förmåga.
 • Nej till medlemskap i NATO.
 • Införa ett demokratikriterium för krigsmaterielexport.
 • Steg mot en individualiserad föräldraförsäkring ska tas under nästa mandatperiod och en tidsplan ska fastställas.
 • Införa en nollvision mot mäns våld mot kvinnor.
 • EU-länder som inte lever upp till sina åtaganden ska inte fullt ut få del av EU:s strukturfonder.
 • EU:s mellanstatliga säkerhets- och försvarspolitiska samarbete ska utvecklas.

Förslag till beslut

Kongressprotokoll

Här hittar du kongressprotokollet Pdf, 3.2 MB.

Uppdaterades senast: