Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Kongress 2017

Den 8-12 april 2017 hade Socialdemokraterna partikongress på Svenska mässan i Göteborg. Kongressen är partiets högsta beslutande organ och på partikongress året före val behandlas samtliga politikområden.

Omkring 2000 motioner med sammanlagt runt 4500 att-satser behandlades. De tre största områdena var välfärd, jobb och utbildning.

Politiska riktlinjer

Trygghet i en ny tid - politiska riktlinjer Pdf, 507.9 kB.

Security in a new era - political guidelines Pdf, 515.6 kB.

Stadgar

Stadgar antagna av kongressen:

på svenska Pdf, 408.8 kB.

på engelska Pdf, 419.7 kB.

Kongressbeslut i urval

Under den 39:e ordinarie partikongressen i Göteborg behandlades närmare 2000 motioner. Kongressen beslutade bland annat att:

 • Stoppa vinstjakt i skola, vård och omsorg.
 • Mål om 10 000 fler polisanställda till 2024 och en utbyggnad av polishögskolan.
 • Öka investeringar till infrastrukturen.
 • Att införa ett klimatpolitiskt ramverk med ett mål att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
 • Verka för en ansvarsfull och solidarisk flyktingpolitik inom EU.
 • Principer för att Sverige ska ha ett hållbart flyktingmottagande.
 • Vi ska öka antalet kvotflyktingar till Sverige via UNHCR från dagens nivå.
 • EBO-lagen ska avvecklas.
 • Kunskapslyftet ska utökas i hela landet.
 • Utreda hur fler skolor ska ta ansvar för introduktion av nyanlända elever, till exempel genom att införa ett tak för hur stor andel nyanlända som kan gå i en och samma skola eftersom forskning visar att det har stor påverkan på kunskapsresultaten.
 • Skolan ska vara fri från religiös påverkan.
 • Mer resurser ska gå till de skolor med tuffast förutsättningar och systemet med skolpeng ses över.
 • Skolvalet ska bli rättvist skolval – kötid som urvalsgrund slopas och alla huvudmän ska sträva efter att skolan ska vara en mötesplats för elever med olika bakgrund.
 • Avskaffa allmän visstid och stoppa hyvling av arbetstid.
 • Rätt till arbetskläder inom vården och mer resurser till Arbetsmiljöverket
 • En jämlikhetskommission ska tillsättas.
 • Ett socialdemokratiskt kulturpolitiskt program ska tas fram.
 • Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård där tandhälsan inte är en klassfråga.
 • Sjukhus med högspecialiserad kompetens inom cancervård ska finnas på flera platser i landet med olika specialiteter.
 • Uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa bland elever. Rätten till likvärdig tillgång till elevhälsa ska prioriteras.
 • Vi ska steg för steg sluta skatteklyftan mellan pensionärer och yrkesverksamma och förbättra ekonomin för dem med de lägst pensioner.
 • Översyn av skattesystemet med sikte på en ny skattereform för att långsiktigt säkra skatteintäkterna.
 • Arbetet mot skattefusk, aggressiv skatteplanering och utnyttjande av svart arbetskraft ska stärkas.
 • Öka svensk militär förmåga.
 • Nej till medlemskap i NATO.
 • Införa ett demokratikriterium för krigsmaterielexport.
 • Steg mot en individualiserad föräldraförsäkring ska tas under nästa mandatperiod och en tidsplan ska fastställas.
 • Införa en nollvision mot mäns våld mot kvinnor.
 • EU-länder som inte lever upp till sina åtaganden ska inte fullt ut få del av EU:s strukturfonder.
 • EU:s mellanstatliga säkerhets- och försvarspolitiska samarbete ska utvecklas.

Förslag till beslut

Kongressprotokoll

Här hittar du kongressprotokollet Pdf, 3.2 MB.

Uppdaterades senast: