Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Europaparlamentsvalet 2009

Valmanifest - jobben först

Vi Socialdemokrater vill arbeta för:
Fler jobb, Gröna jobb, Trygga jobb

Arbetslösheten stiger snabbt i Sverige, vår ungdomsarbetslöshet är bland
den högsta i hela EU. Socialdemokratisk politik handlar om att öka människors
möjligheter och frihet att forma sina egna liv. Inget begränsar den friheten som arbetslöshet och nedskärningar på utbildning. För ungdomar är arbetslöshet särskilt förödande.

Med fler jobb så växer ekonomin. Det tryggar resurser till välfärden. Därför sätter vi jobb före stora skattesänkningar – både i Sverige och i Europa. Det går att vända jobbkris till framtidstro, men då krävs förändring.

Vi socialdemokrater vill att EU ska vara en union för full sysselsättning. Som ett första steg vill vi halvera ungdomsarbetslösheten. Vi vill skapa förutsättningar för nya och gröna jobb genom investeringar i kunskap, utbildning och ny miljövänlig teknik. Och vi vill skydda din lön och dina arbetsvillkor.

Varken Sverige eller Europa behöver mer av borgerlig politik. 18 av 27 EU-regeringar är borgerliga. 17 av 27 EU-kommissionärer är borgerliga. 431 av 785 EU-parlamentariker är borgerliga. Det är dags att byta politik i Europa.

Det är dags för dig att välja: Ska vi investera i jobb, eller fortsätta stå passiva inför arbetslösheten?

Europaparlamentsvalet handlar om ditt arbete, dina villkor i arbetslivet och framtidens miljö. Men också om ett bättre EU som bryr sig mer om oss människor än om det internationella kapitalet. Vi sätter jobben först!

Rösta på socialdemokraterna den 7 juni!

Fler jobb, trygga jobb och rättvisa villkor

Svensk ekonomi och sysselsättning är beroende av omvärlden. Arbetslösheten ökar i hela EU och särskilt snabbt i Sverige. Arbetslöshet är alltid ett slöseri. Vi social-demokrater är övertygade om att vägen till fler jobb går via kunskap och investeringar i ny och grön teknik – inte via låga löner och försämrade villkor på arbetsmarknaden. Tillsammans med socialdemokrater i andra länder sätter vi investeringar för jobb först och väljer aktiv kamp mot arbetslösheten framför passivitet.

Europas unga måste få jobb, utbildning eller praktik. Unga människor ska inte behöva starta sitt vuxenliv i arbetslöshet. Därför kräver vi att EU sätter ett nytt mål, att i ett första steg halvera ungdomsarbetslöshet senast till 2015 bland unga som inte studerar. Vi vet att det går.

Kampen för bra och trygga jobb kräver att vi samarbetar över gränserna. Idag hotas den svenska modellen med rättvisa villkor och kollektivavtal. Utländska företag konkurrerar med låga löner och farlig arbetsmiljö. Det är oacceptabelt för de utländska löntagarna samtidigt som det försämrar våra löner och våra arbetsvillkor. Vi vill stärka den svenska modellen och sätta dig som jobbar och dina villkor före marknaden.

För att motverka nya finanskriser krävs en EU-reglering av finansmarknaden. Vi vill inrätta en Finansinspektion i EU och införa gemensamma regler för finansmarknaden. Bonussystem på finansmarknaden måste bort.

Vi socialdemokrater vill:

 • Att EU ska vara en union för full sysselsättning.
 • I ett första steg halvera ungdomsarbetslösheten i EU senast till 2015 bland unga som inte studerar. Unga ska erbjudas jobb, utbildning och praktik.
 • Skapa fler jobb genom investeringar i kunskap och utbildning – det har vi råd med om vi avvecklar EUs jordbrukssubventioner.
 • Investera i infrastrukturprojekt för fler jobb och bättre miljö.
 • Skapa tillväxtmöjligheter genom regionala kunskaps-, jobb- och klimatsatsningar.
 • Utveckla ett utbytesprogram för vuxenutbildning i EU – ett vuxen-Erasmus.
 • Införa en ny hållbarhetsstrategi i EU med tydliga gemensamma mål om fler jobb,
  tillväxt och miljö – en ny Lissabonstrategi.
 • Stärka den svenska kollektivavtalsmodellen i EU för att bättre skydda dina fackliga rättigheter och din lön på arbetsmarknaden.
 • Lika lön för lika arbete ska gälla i alla EUs länder – därför måste EUs utstationeringsdirektiv ändras.
 • Inrätta en Finansinspektion i EU och införa gemensamma regler för finansmarknaden.
 • Förbättra förutsättningarna för Europas småföretag. Vi vill driva på för att EU ska ta större hänsyn till företagens vardag genom enklare, färre och tydligare regler.

Klimatarbete ger gröna jobb

Att ta ansvar för klimatet är att ta ansvar för vår framtid. Klimat- och miljöarbetet inom EU är ett bra exempel på
hur vi gemensamt kan möta hot som enskilda länder inte kan klara av var för sig. Vi vill att Sverige och EU ska ta
täten i klimat-omställningen samtidigt som jobben tryggas. Vi vill prioritera säkra livsmedel och en giftfri miljö.

Fler moderna gröna jobb i Sverige kräver att svenska företag är världsledande på energi- och miljöteknik.
Vi vill att EU ska investera i förnybar energi, minskade utsläpp och ett modernt europeiskt tågnät.

Vi socialdemokrater vill:

 • Att EU:s utsläpp av växthusgaser minskas med minst 30 procent fram till 2020.
 • Att Sverige tar täten och minskar klimatutsläppen med 40 procent genom aktiva åtgärder i Sverige.
 • Att alla länder i EU inför en skatt på koldioxid.
 • Klimatsäkra EUs jordbrukspolitik.
 • Införa ett nytt samlat klimatdirektiv i EU för att uppnå klimatmålen.
 • Att EUs regionalfonder och strukturfonder ger stöd till klimat- och miljövänliga bostäder.
 • Investera mer i förnybar energi och transport av miljövänlig el.
 • Säga nej till gasledningen genom Östersjön. EU ska inte planera för nya olje- och fossilgasledningar.
 • Investera i tågtrafik. Det måste bli enklare och snabbare att åka tåg i Europa.
 • Stoppa utfisket av världshaven. EU ska ta en aktiv roll i arbetet och satsa mer resurser på att Östersjön blir ett renare innanhav.
 • Att EU förbjuder tillsatser i livsmedel som inte är bevisat ofarliga, skärper politiken för säkra livsmedel och ökar andelen ekologiskt producerad mat. Vi vill att 15 procent av EU:s jordbruksmark ska vara ekologiskt odlad år 2015.

Ett öppet och demokratiskt EU

I kampen mot arbetslöshet, klimathot, brottslighet och konflikter blir vi starkare om vi solidariskt arbetar tillsammans. Därför är det också bra om EU får fler medlemmar. Vi vill att EU ska vara en kraftfull global aktör och en politisk motvikt till det internationella kapitalet.

Men ska EU fungera bra så måste EU arbeta med rätt saker. Hur skola, barnomsorg och övrig välfärd ska utvecklas ska avgöras i Sverige. Poängen med EU är inte att vi ska bli lika, utan att vi ska hjälpas åt med gemensamma problem. Vi vill att EU blir öppnare, mer demokratiskt och mer jämställt. Onödig byråkrati och ineffektiva arbetsmetoder ska bort.

Internet är en viktig demokratisk plats för möten och handel. Inte minst för ungdomar är internet en del av vardagen, ingen ska känna sig jagad på internet. Tekniken för oss närmare varandra men innebär också nya risker – den underlättar även för brottslig verksamhet. Vi vill både stärka den personliga integriteten och skydda upphovsrättsinnehavarna bland annat genom att försvåra illegal fildelning i kommersiell skala. Genom EU kan vi stå starkare mot brottslighet.

Vi socialdemokrater vill:

 • Att EU ska bekämpa skattefusk, ekonomisk brottslighet och skatteparadis.
 • Inrätta ett nationellt FBI i Sverige som effektivare kan samordna brottsbekämpning med EU.
 • Införa en integritetsombudsman i EU för att bevaka de medborgerliga fri- och
  rättigheterna – speciellt på internet.
 • Skärpa kampen mot människohandel.
 • Sätta tydliga gränser för EUs makt och effektivisera arbetet i parlamentet. Europaparlamentet endast ska sammanträda på en plats – inte åka fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.
 • Stärka konsumenternas rättigheter i EU.
 • Fortsätta EU:s utvidgning.
 • Arbeta för ett jämställt Europa. EU måste stärka sin jämställdhetslagstiftning och dela befattningarna lika mellan män och kvinnor.

Använd din rösträtt!

Rösta på socialdemokraterna – Vi sätter jobben först!

Uppdaterades senast: