Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Användarvillkor för hantering av personuppgifter

Partistyrelsens kansli är personuppgiftsansvariga för registeruppgifterna i våra system. För att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt gäller följande:

Du som har behörighet till våra system ansvar för att personuppgifter i systemen behandlas enligt dokumenterad instruktion att personuppgifter i systemen inte används på annat sätt än vad som beskrivs i Integritetspolicyn på Socialdemokraterna.se. att upprätthålla en anpassat hög säkerhetsnivå såväl med rutiner som i utrustning.

 • att inte lämna ut uppgifter om medlemmar till andra än de som har rätt att se uppgifterna enligt stadgar och gällande lagar.
 • att alla som behandlar uppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet.
 • att bistå Partistyrelsens kansli när någon registrerad vill utnyttja sina rättigheter.
 • att bistå Partistyrelsens kansli kring säkerhet, dataintrång och andra skyldigheter.
 • att radera alla kopior och utskrifter av uppgifter från systemen så snart de inte behövs för ändamålet eller när detta avtal upphör att gälla.
 • att begränsa obehörig åtkomst till systemen, lämna inte ut användarnamn, lösenord eller BankId till någon annan än dig själv.
 • att meddela Partistyrelsens kansli så snart misstanke finns om att användaruppgifter kommit i orätta händer.

Detta avtal är giltigt 12 månader efter signering. Om du som användare inte följer avtalet kan din tillgång till systemen komma att begränsas eller helt upphöra.

Socialdemokraterna behandlar känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter

1. Behandling av personuppgifter som avslöjar politiska åsikter, medlemskap i fackförening eller sexuell läggning är förbjuden.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas om något av följande gäller:

 • Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, utom då unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt föreskriver att förbudet i punkt 1 inte kan upphävas av den registrerade.
 • Behandlingen utförs inom ramen för berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en stiftelse, en förening eller ett annat icke vinstdrivande organ, som har ett politiskt, filosofiskt, religiöst eller fackligt syfte, förutsatt att behandlingen enbart rör sådana organs medlemmar eller tidigare medlemmar eller personer som på grund av organets ändamål har regelbunden kontakt med detta och personuppgifterna inte lämnas ut utanför det organet utan den registrerades samtycke.
 • Behandlingen rör personuppgifter som på ett tydligt sätt har offentliggjorts av den registrerade.

Integritets- och andra policydokument

Grundläggande principer inom integritetsskydd är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

Integritetspolicyn på socialdemokraterna.se

Integritetspolicyn på vår hemsida beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Ytterligare användning, utöver vad som står i policyn, av nya eller redan insamlade personuppgifter kräver ett nytt medgivande av personen.

Personuppgiftsincidenter

Vi har en skyldighet att anmäla sådana incidenter som inträffar och som gör att vi brister i vår hantering av personuppgifter. Intrång, felaktigt användande av uppgifter.
En personuppgiftsansvarig ska inom 72 timmar kontakta Dataskyddsinspektionen och meddela detta. Meddela Partistyrelsens kansli så snart något inträffat.

Uppdaterades senast: