Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Magdalena Anderssons linjetal om ny riktning för Sverige

Sveavägen 28, 9 april 2024

Observera att det talade ordet gäller.

Hej på er,

Vad roligt att se så många här.

Vi har förmånen att få leva i ett fantastiskt land.

Ett av världens mest rättvisa och demokratiska länder.

Grunden för vårt samhällsbygge, till varför Sverige blev ett av världens mest framgångsrika länder, är ingen gåta.

Vårt lands ekonomiska framgång har byggt på en reglerad marknadsekonomi.

Med världsledande exportindustri och skickliga entreprenörer.

Sund konkurrens. Bra villkor för våra företag.

En välfungerande arbetsmarknad med en stark fackföreningsrörelse.

Kombinerat med en politisk strävan att bygga ett starkt välfärdssamhälle.

En skola och ett utbildningssystem som ger alla chansen.

Och ett skyddsnät i livets svåra stunder.

Helt enkelt: ett samhälle där varje människas fulla potential kan tas tillvara.

Allt i syfte att göra vår plats på jorden;

Vårt Sverige;

Lite bättre.

Lite mer rättvist.

Lite mer präglat av respekt.

Och det partivänner;

Det är ett arbete som vi kan vara stolt över!

***

Partivänner,

De senaste decennierna har vårt land förändrats.

På många sätt till det bättre.


Vi lever längre och är friskare.

Reallönerna har ökat och hundratusentals nya jobb har växt fram.

Men på andra områden har utvecklingen gått åt motsatt håll.

Under 80- och 90-talet togs steget mot flera omfattande avregleringar och privatiseringar.

Intentionerna har varit goda.

Servicen skulle bli bättre och mer effektiv för medborgarna. Valfriheten skulle öka.

Ibland har det fungerat bra.

Men alltför ofta har resultaten blivit något helt annat än det man hoppats på.

Och i stället för att lösa problem som bristande service och låga skolresultat;

Så har man förvärrat samhällsproblem, och bidragit till att klyftorna ökat mellan rika och fattiga, mellan stad och land.

Konsekvenserna har ibland blivit rent absurda;

Tungt kriminella kan driva vårdcentraler – och äga tingsrättslokaler.

Privata skattefinansierade vårdcentraler öppnas i områden med låg ohälsa – snarare än där de behövs som mest.

Aktievärdet på en skolkoncern störtdyker när en potentiell ny ägare vill sätta elevernas kunskaper i fokus, istället för vinstutdelningarna.

Handelshögskolan i Stockholm ser så stora problem med betygsfifflet att betygen måste kompletteras med högskoleprov.

Vi ser skolor som måste stänga omedelbart för att eleverna riskerar att radikaliseras.

Hemtjänstföretag tar betalt för besök hos äldre som aldrig har utförts.

Den organiserade brottsligheten svindlar ersättningssystemet i assistansersättningen på hundratals miljoner.

Vanliga människor har fått ta den ekonomiska smällen när elmarknaden och bankmarknaden inte fungerar som de ska.

Och vi ser hur Sveriges motståndskraft och försörjningsberedskap i tider av kris och krig försvagas när vi varken har tillräckliga läkemedelslager eller en stark infrastruktur.

Men marknadiseringen driver också fram nya, strukturella problem.

Skattepengar som ska gå till våra gemensamma välfärdsverksamheter, går till helt andra saker än det de är avsedda för.

Och i takt med att marknadsmisslyckanden upptäcks på fler och fler områden;

Så har politiken sprungit efter och försökt komma åt dem med nya regleringar.

Återrapporteringskrav, uppföljning och inspektioner.

Motsägelsefullt nog har byråkratin ökat i takt med avregleringarna.

Ett växande byråkratiskt monster har tvingar hemtjänstpersonal, sjuksköterskor och lärare att ägna sin tid åt dokumentation och administration.

Partivänner,

Det måste sägas som det är:

Det här är faktiskt helt absurt!

***

Partivänner,

Marknadsmisslyckandena har också förvärrat många av de samhällsproblem som präglar vårt land.

Och de har försämrat politikens möjligheter att lösa dem.

Det säger sig självt.

Ett skolsystem som sätter aktieägarnas vinstklipp framför skolböcker och kuratorer till eleverna kommer aldrig att skapa jämlika uppväxtvillkor för våra barn.

En sjukvård som sätter marknadens fria etableringsrätt framför patienternas behov av vård och omsorg i hela Sverige, kommer i längden varken klara grunduppdraget eller krissituationer.

Ett järnvägsnät där varje beståndsdel är avreglerad, där styrningen inte fungerar, kommer inte att leverera säkra och pålitliga transporter för medborgarna, industrin och försvaret.

Sammantaget har ett i grunden osvenskt marknadsexperiment fått gå alldeles för långt.


Grundläggande och centrala samhällsfunktioner brister – och det urholkar tilliten till det gemensamma.

Allvarligt talat, partivänner:

Vi kan inte ha det såhär.

Vårt land kan bättre.

Svenska folket förtjänar bättre!

***

Partivänner,

Vi lever därutöver i en ny, osäker tid.

Där kriser och tuffa utmaningar kommer att bli vanligare – rent av det nya normala.

Det är uppenbart att vårt samhälle står inför stora prövningar på flera områden.

De ekonomiska klyftorna har ökat i hela västvärlden, men i Sverige har de vuxit snabbare än i så gott som alla jämförbara länder.

En omfattande segregation har bitit sig fast.

En brutal organiserad brottslighet har slagit rot.

Och det säkerhetspolitiska läget har försämrats radikalt.

Vi har ett krig i vårt närområde, som får stora följdeffekter också för oss i Sverige.

Därutöver har terrorhotet ökat kraftigt.

Samtidigt påverkar klimatförändringarna oss i allt högre utsträckning. Skogsbränder, översvämningar, jordskred.

Det här gör att vi behöver stanna upp och fundera igenom – är vi rustade för detta? Har vi organiserat oss på bästa sätt för att möta denna verklighet?

Mitt besked är att vi behöver en ny riktning – där vi gör upp med marknadsmisslyckanden.

Där samhället kliver fram och tar tillbaka kontrollen.

Så att samhället fungerar – och finns där för dig!

***

Partivänner,

Låt mig vara tydlig. Det är inte marknader, företag eller konkurrens i allmänhet som är problemet.

Tvärtom.

Välfungerande marknader är en förutsättning för jobb, tillväxt, och därmed ett välstånd att fördela i vårt samhälle.

Som nationalekonom och socialdemokrat är det för mig helt självklart och en avgörande faktor bakom att Sverige har blivit en framgångsrik industrination och välfärdsstat.

Vinst är en viktig drivkraft i en marknadsekonomi. För att inte säga avgörande drivkraft.

Men det är en stark drivkraft. Om den inte styrs rätt kan den leda till oönskade effekter.

Det är en orsak till att de allra flesta marknaderna på ett eller annat sätt är reglerade. Med konkurrenslagstiftning, till exempel, för att undvika monopol och oligopol.

Men det finns områden där vinstjakten helt enkelt leder fel även när den regleras – och det finns områden som är väldigt svåra att reglera.

Det här är ju ingenting som vi socialdemokrater har hittat på – det är beprövad nationalekonomisk forskning. Som belönats med nobelpris.

Och det här är problemet med det svenska marknadsexperimentet.

Det saknar inte bara folklig förankring.

Det saknar stöd i beprövad ekonomisk forskning!

***

Partivänner,

Det är framförallt på tre centrala områden som vi behöver ta Sverige i en ny riktning.

För det första.

Vi ska städa upp marknadskaoset i våra skattefinansierade verksamheter och sätta svenska folkets behov främst.

Utgångspunkten måste vara att de här verksamheterna ska ha medborgarnas bästa i fokus. Därför ska vi lägga fast ett antal vägledande principer som;

Att vi har en god och välfungerande service i hela landet; från glesbygd till storstad, från förort till innerstad.

Att utförare av välfärd och service ska samarbeta, inte konkurrera med varandra.

Att vi inte behöver bygga upp ännu mer byråkrati för att kontrollera vinstdrivande aktörer.

Och självklart – att system som leder till läckage av skattemedel, korruption och kriminalitet ska rivas upp och göras om.

På område efter område som vi finansierar med våra skattepengar ska vi utvärdera avreglering och marknadisering utifrån medborgarnas bästa.

Skapar privata vinstdrivande aktörer bättre service för medborgarna? Passar det bättre med icke-vinstdrivande aktörer? Eller är det bäst helt i offentlig regi?

Och klarar vi av att kontrollera att vinstdrivande aktörer inte skapar övervinster genom att gena i kurvorna? Utan att kontrollapparaten blir orimligt dyr?

Är verksamhetsområdet rätt reglerat idag? Behövs annan reglering för att säkerställa att det finns god kvalitet och bra service i hela landet?

Och hur gör vi det omöjligt för kriminella, fuskare och oseriösa aktörer att driva välfärdsverksamheter och andra samhällsviktiga institutioner.

För en sak vill jag vara tydlig med:

De har ingen plats i vår välfärd!

***

För det andra.

Vi ska ta tillbaka kontrollen för att öka vår motståndskraft.

Vi såg redan under pandemin, att vårt samhälle får problem i tuffa tider. Just in time-leveranser. Fragmentisering. Inga marginaler.

Och nu lever vi i det farligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget.

Konturerna av ett nytt kallt krig tar form.

Att släppa viktiga uppgifter i samhället till icke-fungerande marknader, utan att ta ansvar för att samhällets behov säkras – ja, det gör Sverige otryggare.

Ett samhälle som bara är byggt för solsken vittrar snabbt sönder när tiderna blir tuffa.

Vårt besked är det motsatta.

Sverige ska bli tryggare. Vår motståndskraft ska öka.

Vi behöver rusta oss starkare.

Mot pandemier. Extremväder. Terrorhot. I värsta fall: krig.

Det är ett gemensamt ansvar att se till att vi har en fungerande civil beredskap, att vi har tillgång till mediciner, och att våra vägar och järnvägar fungerar.

Det här är helt avgörande samhällsfunktioner. De ska fungera en helt vanlig tisdag i april – och de ska klara kriser, allvarliga störningar, och krig.

Därför ska vi gå igenom på vilka områden vinstintresse, ogenomtänkta avtal, uppsplittrad verksamhet eller annat gör vårt Sverige onödigt sårbart.

För partivänner,

Sverige ska hålla ihop.

Sverige ska vara tryggt.

Och Sverige ska stå starkt när det blåser!

***

För det tredje.

Vi ska få ordning på icke-fungerande marknader.

Stora områden i ekonomin ska vara konkurrensutsatta marknader.

Det driver fram innovation, för vår ekonomi framåt, skapar jobb och tillväxt.

Det är grunden för en framgångsrik samhällsekonomi.

När jag läste ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm och offentlig ekonomi på Harvard var behovet av att reglera marknader på ett sunt sätt en naturlig del av kurserna.

Problemet i dag är att flera marknader som tillhandahåller centrala samhällsuppgifter inte fungerar tillräckligt bra.

De som får betala priset – ja, det är svenska folket.

När konkurrensen inom banksektorn inte fungerar, så att vanligt folk får betala skyhöga räntor på sina bolån samtidigt som sparräntorna ligger stilla och bankernas utdelningar når rekordnivåer.

Eller som under energikrisen, där vanligt folk tvingades betala elräkningar vi inte sett motstycke till tidigare.

Det här är i grunden marknader som måste fungera bättre för att göra vårt samhälle starkare.

Vi ska också använda styrkan i att många går ihop för att få lägre priser, bättre kvalitet, som genom vårt förslag om folkhemsel där statens muskler bidrar till långsiktighet för elproducenterna och lägre elräkningar för svenska folket.

För partivänner,

Vår ekonomi ska inte vara till för att berika ett fåtal på de mångas bekostnad.

Ekonomin ska gynna seriösa företag.

Och den ska gynna vanliga, hederliga människor!

***

Partivänner,

När vi går mot nästa riksdagsval ska vi visa att en ny riktning för Sverige är möjlig.

En ny samhällsmodell för att möta 2030-talet.

En samhällsmodell byggd på rättvis och respekt, på att vi tar gemensamt ansvar för vårt land.

Där vi tar itu med marknadsmisslyckanden och sätter punkt för experimenten med vår välfärd och vår trygghet.

Där vi istället ökar vår motståndskraft och gör vårt land mer robust.

En samhällsmodell som bygger på att vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen;

kommer att stå mot en marknadsmodell som vill att vi tar ytterligare kliv mot avregleringar, privatiseringar och nedskärningar.

Den företräds av politiska intressen som glömt att skilja på välfungerande marknader och enskilda företags intressen.

Som fortsätter försvara marknadsmisslyckandena, utan att noggrant tänka igenom vad det kostar svenska folket i slutändan.

Utan att analysera vad priset blir för vår samhällsgemenskap, vår förmåga att klara både vardagen och tuffare tider.

Och utan att se hur det kan försämra förutsättningarna för seriösa, duktiga företagare.

Och det kommer finnas starka politiska och framförallt ekonomiska intressen som kommer att motsätta sig att vi vill sätta svenska folkets behov i första rummet.

De kommer att säga att; det här är väldigt radikalt.

Men då måste vi blicka utanför våra gränser och peka på hur extremt Sverige har blivit.

När det kommer till privatiseringar och avregleringar, då är vi inte landet lagom.

Det finns länder där tågen går i tid.

Inget annat land i världen har fritt vinstuttag och fri etableringsrätt i skolan.

Mina kollegor i andra länder tappar hakan över att kriminella driver offentligt finansierade vårdcentraler.

Frågan vi måste ställa oss är – hur har vi kunnat tillåta det här?

Och påminna oss om att den här utvecklingen inte är någon naturlag.

Partivänner,

Vi både kan – och måste – göra någonting åt den här utvecklingen.

För marknaden är en god tjänare – men en usel herre!

***

Partivänner,

När jag valdes till partiordförande för Socialdemokraterna inledde vi en kursändring för vårt parti.

För att vi vet att Sverige kan bättre.

Det var därför jag pekade ut att en av de viktigaste uppgifterna under det kommande decenniet är att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Att svenska folkets behov måste sättas i första rummet.

Och när vi hamnade i opposition inledde vi det största reformarbetet i vårt parti på decennier – med målet att bygga en ny riktning mot 2030-talet.

Och den nya samhällsanalys som vi har arbetat fram tydliggör att vi måste göra upp med de avregleringar, privatiseringar och de marknadsmisslyckanden som förvärrar så många av samhällsproblemen.

Vi söker mandat för en ny riktning.

Med politiska reformer för en starkare samhällsgemenskap.

I grunden handlar det om upprättelse för Sverige och svenska folket.

Om ett samhälle fungerar i vardagen och som står pall för trycket i osäkra tider.

Om ett land som sätter svenska folkets behov i första rummet.

Kort och gott – om att Sverige ska bli mer som Sverige.

Det land vi alla älskar.

Tack för att ni har lyssnat!

Uppdaterades senast: