Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Tal på life science-dagen

Sveriges framtid som life science-nation. Anförande av Stefan Löfven på Life science-dagen 14 maj 2014. Observera att det talade ordet gäller.

Först av allt: Tack för inbjudan.

Life science-området ligger mig varmt om hjärtat.

Därför att det finns mycket en människa kan ägna livet åt.

Men att ägna det åt att förbättra och förlänga livet åt andra är en gärning som jag har en stor respekt för.

Och i socialdemokratins ideologi står människovärdet i centrum. Principen om alla människors rätt att leva sitt liv i frihet och hälsa.

Därför ser jag också life science – livsvetenskapen – och arbetet för en världsledande vård för alla som en utav samhällets främsta uppgifter.

Så tack för ert arbete.
Det är viktigt. För Sverige, och för människans väl.

* * *

Jag bär också en stor tro på samarbete.

Och ser vi på Sveriges position i världen, så är det tydligt att vi aldrig kommer att ha en väldigt stor befolkning, eller en stor hemmamarknad eller stora ekonomiska resurser.

Vår styrka måste ligga i att vi använder de resurser vi har i form av forskning, flit och framåtanda på bästa sätt – tillsammans.

Vi kan aldrig bli störst. Men om vi samverkar kan vi bli bäst.

* * *

För några år sedan hade jag möjligheten att arbeta tillsammans med IVA för att ta fram en plan för hur vi gemensamt kunde stärka Sveriges innovationskraft.

Jag kan erkänna att de bästa resonemangen och reformerna från det arbetet nu har blivit socialdemokratisk politik.

En viktig sak som vi såg i många andra exportländer var att innovationsfrågor behandlades direkt av landets ledning.

Så är det inte i Sverige. Här är ansvaret ofta fördelat på så många stolar att det faller emellan dem.

Det är därför vi vill lyfta det svenska innovationsarbetet till högsta politiska nivå.

Vi vill inrätta ett nationellt innovationsråd som samlar näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter – och leds av statsministern.

Det blir en ny infrastruktur för att utbyta erfarenheter, föreslå nya initiativ och skapa strategiska samverkansprogram för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Det ger innovationsfrågorna den tyngd de är värda.

* * *

Jag har varit försiktig med att ensam peka ut vilka områden dessa strategiska samverkansprogram ska beröra.

Men ett område ser jag som självklart: Life science.

Både mot bakgrund av Sveriges starka ställning inom life science, och de hot som vi ser mot den positionen idag.

Och jag ser tre områden där vi skulle kunna börja: Situationen på svenska sjukhus, utbildningen, samt forskningen och företagandet.

* * *

Situationen på våra sjukhus har länge varit en stolthet för Sverige.

Men nu ser vi allt större sprickor.

Vi ser hur tidspress och underbemanning skapar ett alldeles för högt tryck på akutmottagningar och andra vårdavdelningar.

Vi ser hur byråkratiska bördor växer, och läkare får mindre tid för att vara läkare.

Vi ser också hur allt detta stegvis ökar pressen på personalen, så att det slut även äventyrar patienterna.

Denna trend måste – och ska – brytas.

Först och främst för alla svenskars rätt till en säker sjukvård. Men även för att svensk life science ska kunna utvecklas.

För den verksamhet som går på knäna orkar helt enkelt inte blicka mot framtiden.

* * *

Det är därför vi socialdemokrater vill investera nationellt för mer och bättre rustad vårdpersonal.

Det leder till högre vårdkvalitet, mindre press och mer tid för forskning och utveckling.

Dessutom driver vi ett reformarbete kring principen ”låt proffsen vara proffs”, som ska minska den byråkratiska bördan för välfärdens professionella.

Det vill vi göra genom att:

  • Sprida framgångsrika rutiner för mer effektiv dokumentation och administration.
  • Sätta fokus på kvalitetsmål framför produktivitetsmål.
  • Och öka lagarbetet, genom att uppvärdera assisterande yrkeskompetens och anställa flera undersköterskor och läkarsekreterare.

Vi vill också minska skillnaderna mellan vård i landet, så att du har rätt till samma världsledande vård oavsett var du bor.

Och vi vet, precis som ni vet, att kvalitet kostar.

Därför anser jag att både landsting och stat kommer att behöva välja sjukvårdsinvesteringar framför skattesänkningar under en lång tid framöver.

När människan är som svagast ska samhället vara som starkast. Det är en princip vi aldrig får svika.

* * *

Kvaliteten på våra sjukhus bestäms också av min andra punkt, utbildning.

Bättre utbildning leder till högre kunskapsnivå inom sjukvården och är själva fundamentet för Sveriges konkurrenskraft.

Men just nu rasar svenska skolresultat snabbast av alla i PISA-mätningarna. Och vi har ett stort arbete framför oss för att vända skolresultaten genom minskade klasser, tidiga insatser och starkare lärare.

Men vi får samtidigt inte släppa blicken från högskolan. Där sker idag stora nedskärningar på antalet studieplatser.

Jag anser att det är helt fel väg att gå. Ska Sverige klara den globala konkurrensen, ska Sverige stärkas inom life science, behöver vi fler studenter och forskare inom life science-området, inte färre.

Investeringar i fler utbildningsplatser och högre utbildningskvalitet behöver ske parallellt.

Bara så kommer Sverige att stå sig starkt globalt.

* * *

Det för in oss på min tredje punkt, forskning och företagande.

Sverige ska vara en forskningsnation som möter respekt ute i världen.

Det kräver att vi stärker forskaryrket, och skapar ett mer attraktivt karriärsystem för akademiker.

Fler forskare ska uppmuntras att röra sig mellan lärosäten och över gränser.

Och svenska lärosäten ska få muskler att skapa attraktiva tjänster som lockar unga, utländska forskare.

Dessutom behöver vi skapa långsiktiga och blocköverskridande överenskommelser, för att säkra långsiktiga spelregler och finansieringsmöjligheter.

Vi vill satsa på innovationsupphandlingar, för att frigöra de enorma summor pengar som finns inom offentlig upphandling för att främja innovation.

Och vi vill öppna upp akademi och offentliga verksamheter för samverkan med fler och mindre aktörer, och få fram riskkapital för investeringar i tidiga skeden.

En socialdemokratisk regering kommer helt enkelt vända på varje sten som finns, för att mer forskning ska kunna bli till nya tjänster och produkter som når globala marknader.

Och vi vill göra det tillsammans med er, i samförstånd och samverkan.

* * *

Detta kommer att vara avgörande för life science-sektorns framtid i Sverige. För visst finns det stora utmaningar framför oss.

Sedan slutet av 90-talet har det skett nästan en halvering av antalet kliniska studier i Sverige.

Det gör att Sverige går miste om utländska investeringar, om nya kompetenser och nya behandlingar.

  • Därför krävs utvecklade ersättningssystem i sjukvården, som premierar forskning, utveckling och utbildning.
  • Därför krävs det att vi förbättra sjukvårdens möjligheter att snabbt introducera nya läkemedel och innovationer.
  • Därför krävs det en ny lagstiftning som förtydligar sjukvårdens ansvar för klinisk forskning.

Det ska vara en naturlig del av sjukvårdens uppdrag att delta i kliniska prövningar.

Och vi ska försvara universitetssjukhusen, som idag står för 90 procent av den kliniska forskningen. De ska inte splittras eller privatiseras, utan stärkas och utvecklas som de avancerade forskningsmiljöer de är.

En annan unik konkurrensfördel är våra nationella kvalitetsregister, som har stor bredd och detaljrikedom.

Satsningar på kvalitetsregistren kan ge tiofalt igen i bättre vård, men också i investeringar i forskning som förläggs till Sverige.

Och det är staten som behöver leda detta arbete, genom ett nationellt initiativ tillsammans med landstingen och regionerna,
som genomför ett brett reformprogram för en mer forskningsanknuten vård.

Life science är ett nationellt intresse, och kräver därför ett nationellt ansvar.

* * *

Därför ska jag också avsluta med ett viktigt budskap kring AstraZenecas framtid. Det uppköp som nu diskuteras gör att viktig forskning och utveckling inom läkemedelsindustrin i Sverige riskerar att försvinna.

Därför vill jag vara väldigt tydlig med detta:

Vi kommer att slåss för att behålla och utveckla life science i Sverige.

Vi är redo att villkorslöst se över de lösningar som krävs för att behålla och utveckla livsvetenskaperna och annan patenttung industri i Sverige.

Vi kommer att snabbutreda, och använda oss av alla samverkansmöjligheter som finns, för att säkra life sciences tillväxt i Sverige.

Detta är en signal vi vill ge till dem som nu sitter och förhandlar om AstraZeneca, och till parterna. Och vi sträcker ut en hand till den svenska regeringen för att bryta handlingsförlamningen i frågan.

Nu går vi in i viktiga dagar för Sverige som forskningsnation. Då behöver vi samla oss, och stå starka tillsammans.

För är det något som jag bär med mig från hela mitt yrkesliv, så är det att när människor står sida vid sida, och samarbetar för gemensamma mål, så är det få saker vi inte kan göra.

Tack!

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Uppdaterades senast: