EU A-Ö - Socialdemokraterna

Arbetsmiljö

Det är inte okej att företag sparar pengar, konkurrerar och vinner anbud genom att ha usla villkor. Arbetsmiljö är en nationell fråga men det ska finnas en gemensam lägsta nivå för arbetsmiljön inom EU för ingen ska dö av eller på jobbet. 
Socialdemokraterna vill: 

 • Fortsätta den ambitiösa förändringen av carcinogen- och mutagen direktivet för att få bort fler farliga ämnen från arbetsmarknaden. 
 • Se över eventuell ytterligare lagstiftning som revidering av direktivet om kemisksäkerhet på arbetsplatserna.
 • Ha ett nytt direktiv för skydd mot reproduktionsstörande medel och skydd för personal i sjukvårdssektorn som utsättas för farliga mediciner. Arbetstagare måste få ett bättre skydd mot reproduktionsstörande ämnen. 

Arbetsrätt

Människor som väljer att arbeta i ett annat EU-land ska ha lika arbetsvillkor som sina inhemska kollegor.

EU-domstolen har ifrågasatt principerna om lika lön för lika arbete och rätten att vidta stridsåtgärder. Den bristfälliga europeisk lagstiftningen riskerar den svenska och nordiska modellen med kollektivavtal för att reglera löne- och anställningsvillkor. 

Socialdemokraterna vill:

 • Investera i arbetstagares rättigheter. Därför har vi drivit på i revideringen av det så kallade utstationeringsdirektivet att principen lika lön för lika arbete på samma plats ska gälla, en förändring som nu blir verklighet.
 • Stärka fackets ställning i EU:s fördrag genom att införa ett socialt protokoll som slår fast att grundläggande rättigheter som strejkrätten och rätten att teckna kollektivavtal aldrig får underordnas den fria rörligheten på EU:s inre marknad. 
 • Se till att EU:s lagstiftning följer och respekterar grundläggande konventioner från FN:s internationella arbetsorganisation, ILO.
Bild för -

Bolagsrätt

Det är viktigt att få bort så kallade brevlådeföretag, som registrerar bolagssätet i ett annat land än där affärsverksamheten bedrivs, med syfte att undvika skatter och undergräva arbetstagares rättigheter.

En stärkt konkurrenskraft inom EU ska inte bygga på en etableringsfrihet för företag som öppnar upp för en så kallad sätesshopping. 

Socialdemokraterna vill:

 • Få bort brevlådeföretagen. Företag ska driva ekonomisk verksamhet på den plats där det är registrerat eller dit företaget flyttar.
 • Skydda anställdas intressen, i synnerhet deras arbetstagarrepresentation på styrelsenivå, som i olika former förekommer inom nationella regler i bland annat Sverige och 16 andra medlemsländer. 
 • Ge nationella myndigheter och andra aktörer tillräckliga möjligheter att kontrollera företagsinformationen. Det ska inte vara möjligt för målvakter att dölja de verkliga företrädarna och gärningsmännen.

Brexit

Storbritanniens befolkning har beslutat om att lämna EU. För närvarande har EU:s 27 medlemsstater och Storbritannien förhandlingar för att enas om förutsättningarna för villkoren om Brexit. 

Sverige ska värna de 100 000 svenskar och ytterligare 3,2 miljoner medborgare från andra EU-länder, som bor och arbetar eller studerar i Storbritannien. 

Socialdemokraterna vill:

 • Inte gå med på försämrade villkor för EU:s medborgare i Storbritannien efter att landet lämnat unionen. Det handlar inte bara om medborgarnas rätt att få stanna i landet. Det rör också rätten till grundläggande social trygghet som rätten till sjukvård, sjukpenning, a-kassa, pensioner, föräldrapenning, barnbidrag och studiebidrag.  
 • Värna den fria rörligheten mellan EU:s länder om Storbritannien fortsatt vill vara en del av den inre marknaden. Det går inte att plocka russinen ur kakan – de fyra rörligheterna för varor, personer, kapital och tjänster är odelbara.
 • Se till att Storbritannien lever upp till sina skyldigheter enligt den fleråriga budgetram för EU som landet tidigare har varit med och beslutat om. De resterande 27 EU-länderna kan omöjligen betala notan för att britterna väljer att lämna EU.
 • Undvika konflikter mellan Irland och Nordirland. Det är viktigt att reda ut situationen och värna den så kallade långfredagsöverenskommelsen, så att den nordirländska fredsprocessen består. 

Brottsbekämpning och gränskontroll

EU har mycket att vinna på en tätare samverkan för att bekämpa brott. Särskilt när det handlar om den grova organiserade brottsligheten och terrorism. Eftersom de kriminella nätverken ofta täcker ett flertal länder måste även polisinsatserna kunna göra det.  

Vi ser positivt på ökat samarbete mellan åklagare och polismyndigheter men vill att detta ska fortsätta ske på mellanstatlig nivå. Socialdemokraterna är för en europeisk åklagarmyndighet. 

Socialdemokraterna vill:

 • Förbättra informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter med full respekt för personuppgiftsskydd. Grundläggande för att skydda den inre säkerheten blir att bättre koppla ihop de befintliga informationssystemen på EU-nivå.

 • Agera kraftfullt för att sätta stopp för alla former av människohandel. EU måste ha fokus ligger både på prevention så att brotten aldrig sker och på bekämpning av de ligor som ligger bakom människohandeln. 

 • Det gränsöverskridande samarbetet mellan polis, åklagare och tull måste förstärkas. Skyddet av offer för trafficking måste bli bättre, däribland rätten till uppehållstillstånd för offer.

Brottslighet

Organiserad brottslighet är ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället. Eftersom de kriminella nätverken inte tar hänsyn till nationsgränser måste brottsbekämpning vara gränsöverskridande. EU ska ha ett ökat samarbete för att bekämpa brottslighet. Särskilt när det handlar om grov organiserad brottslighet och terrorism är det nödvändigt att arbeta över gränserna. 

Socialdemokraterna vill:

 • Stärka det gränsöverskridande samarbetet inom EU mellan polis, åklagare och tull för att motverka grov brottslighet och terrorism.
 • Öka samarbetet i arbetet mot korruption och förskingring inom EU. Sverige ska delta i EU:s åklagarmyndighet EPPO.
 • Sätta stopp för människohandel och jobba med prevention så att brotten aldrig sker och på bekämpning av de ligor som ligger bakom människohandeln. Offren för trafficking ska ha bättre skydd. Rätten till uppehållstillstånd är ett exempel.
 • Ha en skarpare hållning till sexköp. Förbjud sexköp enligt den svenska sexköpslagen. 
 • Ha kontroll vid EU:s yttre gränser. En förbättrad yttre gränskontroll är en förutsättning för Schengensystemet ska fungera. Yttre gränskontroller får inte inskränka rätten att ansöka om asyl.

Demokrati

EU ska bygga på demokrati och rättssäkerhet. Högerextrema krafter hotar EUs värderingar. Medlemsländernas regeringar måste bli bättre på att värna rättsstatens principer och demokratin i Europa.

Socialdemokraterna vill: 

 • Ha en tydligare granskning så att EU:s medlemsstater lever upp till grundläggande rättigheter, rättsstat och demokrati.
 • Slutföra arbetet med ett lagförslag om att kunna dra in medel från EU:s fonder från medlemsstater som systematiskt hotar rättsstaten.
 • Anta en övergripande handlingsplan som garanterar mänskliga rättigheter för hbtq-personer.

Den inre marknaden

En väl fungerande inre marknad, med rättvisa villkor, är en förutsättning för hållbar tillväxt och välfärd för alla. Samtidigt får satsningar på den inre marknaden inte innebära att EU skärmar av sig med tullar och handelshinder mot omvärlden. Ökad intern handel i EU måste gå hand i hand med öppenhet och global frihandel.

Det är viktigt att komma ihåg att den inre marknaden är ett medel och inte ett mål. Vi vill att människan ska sättas före marknaden. Det krävs att människor känner sig trygga för att de både ska våga och vilja använda den inre marknaden fullt ut. För att tillvarata potentialen i den inre marknaden är det viktigt att fri rörlighet och skyddet av arbetstagares rättigheter samspelar.

Socialdemokraterna vill:

 • Se krav på säkerhet och konsumentskydd. EU ska tillföra ett mervärde och hjälpa till att förbättra konsumenternas situation. Sverige har traditionellt sett varit ett föregångsland i konsumentfrågor och det ska vi fortsätta vara. 
 • Se snabba förbättringar av den digitala inre marknaden. De nationella digitala systemen ska vara koordinerade och det europeiska regelverket utformat så att konsumenter och företag smidigt och tryggt kan dra fördel av den digitala inremarknaden och e-handeln.
 • Bevara internets karaktär av samhällelig och demokratisk infrastruktur. Skärp kraven på både nätneutralitet och nätanvändarnas integritet. 

Ekonomi

Den finansiella krisen 2008 omvandlades snabbt till en ekonomisk kris med svåra sociala konsekvenser i form av hög arbetslöshet och nedskärningar. Huvudorsaken till krisen var den ansvarslöshet och oförmåga att hantera risker som under ett antal år präglade finanssektorn. Många finansaktörer tjänade stora pengar, men när festen var över var det skattebetalarna som tvingades ta notan. 

Principen måste vara att finanssektorn ansvarar för sitt eget risktagande. Finansaktörerna själva, och inte skattebetalarna måste ta smällen när risktagande leder till förluster.

Socialdemokraterna vill:

 • Stödja arbetet med ett omfattande åtgärdspaket på EU-nivå för att förstärka tillsynen och regleringarna. Det handlar om en rad reformer som bland annat går ut på att bygga en ny europeisk finanstillsyn, sätta upp tydliga regler för hedge- och riskkapitalfonder, strama upp kreditvärderingsinstitutens verksamhet, etablera normer för bonusar och ersättningssystem samt skapa ordning och överblick i derivathandeln.
 • Stärka samarbetet för att motverka skattefusk, ekonomisk brottslighet och förekomsten av skatteparadis.
 • Hålla offentliga sektorn så intakt som möjlig samt pressa ner arbetslösheten genom investeringar i exempelvis klimatomställning och grön infrastruktur. Eventuella nedskärningar får inte hämma återhämtning och tillväxt.
 • Ha en öppen och aktiv eurodebatt, men någon ny folkomröstning är inte aktuell på kort- eller medellång sikt.

EU:s budget

På vilket sätt och till vilket syfte som EU:s budget ska användas beslutas gemensamt av EU-parlamentet och EU:s finansministrar. Trots alla uttalanden om hur många miljarder som varje år går till EU:s budget är den tämligen liten jämfört med medlemsländernas egna budgetar. Genom EU:s budget ges en möjlighet för medlemsländerna att samordna sina insatser och nationella investeringar. Trots budgetens ringa storlek skapas genom olika medfinansiärer en hävstångseffekt – en liten del blir större och möjliggör mycket större projekt än vad som annars skulle ha varit genomförbara. Detta gäller särskilt områden som investeringar i infrastruktur, klimatförändringar och forskning.

Socialdemokraterna vill: 

 • Peka ut EU:s budget som det bästa finansiella instrumentet för solidaritet mellan medlemsländerna – ett instrument för samordning och genomförande av unionens gemensamma mål och principer.
 • Se till att en betydligt större del av EU:s budget ska gå till åtgärder för att främja sysselsättning, till forskning och gröna jobb, till åtgärder för att bromsa klimatförändringarna och till biståndsinsatser i utvecklingsländerna.
 • Genomföra kommissionens förslag om neddragningar i jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken, vilket är nödvändigt för att kompensera för bortfallet vid Storbritanniens utträde ur unionen. Även förslaget om en så kallad ”konditionalitet” är bra, det vill säga att för länder som inte respekterar EU:s rättsstatsprinciper ska en del av återflödet från EU kunna hållas inne.

HBTQ+

Friheten att välja hur man vill leva sitt liv är grundläggande. Undersökningar i Europa visar att rädsla, isolering och diskriminering tillhör vardagen för många HBTQ+-personer. EU måste omgående ta nya initiativ och driva fram tydliga förbättringar i de medlemsländer där bristerna är som störst.

Socialdemokraterna vill:

 • Se en heltäckande EU-lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.
 • Ge HBTQ+-personers grundläggande rättigheter. Det är nödvändigt med skarpa åtgärder att skapa ett samhälle där alla kan utnyttja sina rättigheter fullt ut, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.
 • Se att alla EU:s- medlemsländer erkänner registrerade partnerskap och samkönade äktenskap.

Industri & forskning

EU:s industripolitik ska hjälpa industrin att bättre klara de globala utmaningarna och se till att den är rustad att ta tillvara de möjligheter som den nya tekniken och den inre marknaden erbjuder.

För en framgångsrik industripolitik krävs samverkan inom en rad olika politikområden. Därför är EU:s industripolitik väl integrerad i ett antal av EU:s andra politikområden, såsom exempelvis handel, inre marknaden och sysselsättning. 

 Socialdemokraterna vill:

 • Använda industrins innovationskraft för att klara av de stora samhällsutmaningarna som vi står inför. Därför ska industrin ha rätt förutsättningar. Det handlar exempelvis om att satsa på forskning och utveckling, liksom att satsa på utbildning och livslångt lärande så att det finns arbetskraft med rätt kompetens som kan ta sig an de nya jobben som skapas inom industrin.
 • Se gemensamma investeringar  i forskning och utveckling. Det handlar om grundforskning och framtidsinriktad tillämpad forskning som sker i nära samverkan mellan näringsliv och akademi.
 • Verka för att alla medlemsstater gör nationella investeringar i forskning och innovation. Genom stöd till banbrytande innovationer, kan samhällsutmaningar bemötas med nya lösningar som förändrar vår vardag i positiv riktning.

Internationell handel

EU ska vara en föregångare för handel som är både fri och rättvis. Inom ramen för den gemensamma handelspolitiken kan EU främja tillväxt och sysselsättning, minska fattigdom och nå närmare målen i Agenda 2030.

I tider av ökad protektionism och isolering måste EU tydligt stå upp för öppenhet och frihandel, och WTO:s multilaterala, regelbaserade handelssystem måste upprätthållas. Multilaterala avtal bör vara utgångspunkten i handelspolitiken, men i brist på framsteg är EU:s bilaterala avtal en viktig vidareutveckling som kan komplettera WTO:s grundläggande avtal. 

Socialdemokraterna vill:

 • Få till stånd bra och progressiva handelsavtal som både respekterar moderna handelsmönster och värnar om människor och miljö samt det demokratiska beslutsfattandet. Det behövs ambitiösa kapitel om hållbarhetsfrågor som upprätthåller höga skyddsnivåer för arbetsrätt, miljö och hälsa.
 • Lyfta fram att jämställdhet är viktigt inom alla politikområden, inklusive inom EU:s handelspolitik där vi tycker att ett ökat jämställdhetsperspektiv krävs. Handelspolitiken måste också ta hänsyn till utvecklingsländers behov och intressen.
 • Verka för att handel, utvecklingssamarbete, skydd för arbetstagares rättigheter, miljö och hälsa samstämmigt stödjer en positiv utveckling.

Internationell utveckling & bistånd

Utvecklingssamarbetet ska hålla hög kvalitet och ge goda resultat. EU måste värna pengarna som används till bistånd och det behövs starkare krav på medlemsländerna att leva upp till sina löften om att nå minst 0,7 procent av BNI i bistånd.

Socialdemokraterna vill:

 • Öka ambitionerna för det internationella utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Inom ramen för utvecklingssamarbetet är arbetet för att stärka kvinnors rättigheter och för ökad jämställdhet en prioritet för oss.
 • Se att utvecklingssamarbetet förhåller sig till Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen, åtagandena från Addis Abeba inom utvecklingsfinansiering och Parisavtalet om klimatförändringarna. 
 • Jobba för att alla EU:s politikområden bör samverka för att nå en hållbar utveckling i världen.

Jobb

EU ska stärka sitt arbete för att människor inte ska utnyttjas på arbetsmarknaden eller ha svårt att hävda sin rätt gentemot företag som utnyttjar sin arbetskraft och struntar i regler och lagar. Det är viktigt med starkare regler för en bra arbetsmiljö. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att kunna arbeta längre utan risk för ohälsa. De som orsakar människor lidande och orättvis behandling ska ta sitt ansvar. I valet mellan marknad och människa står socialdemokraterna på människornas sida. 

Socialdemokraterna vill: 

 • Stärka arbetet mot osund konkurrens inom EU-samarbetet.
 • Fortsätta arbetet med att göra det nya utstationeringsdirektivet till verklighet. Direktivet träder i kraft 2020.
 • Att de grundläggande fackliga fri- och rättigheterna ska stå i EU:s fördrag om det revideras genom ett socialt protokoll. På så sätt är det möjligt att prioritera arbetstagares rättigheter på bekostnad av den fria rörligheten för kapital.

 

Jordbruk och fiske

EU ska jobba mer med att främja en levande landsbygd och prioritera klimat och miljö inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

I juni 2018 presenterade EU-kommissionen förslaget för EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021-2027. I och med Brexit kommer EU:s budget att minska men med det nya förslaget kvarstår ändå andelen av den totala budgeten som går till den gemensamma jordbrukspolitiken, nämligen en tredjedel. Det är en orimligt stor del. Pengarna ska gå till forskning, infrastruktur och andra åtgärder som kan trygga tillväxt och jobb i hela landet. 

Socialdemokraterna vill:

 • Modernisera EU:s jordbruksstöd så att pengar som går till jordbruket bidrar till förbättringar för samhället i stort. Klimatomställningen, skyddandet av biologisk mångfald och främjande av den ekologiska produktionen ska ha betydligt högre prioritet. Svenska jordbrukare är redan bäst i Europa när det gäller hållbarhet och djurskydd – de ska gynnas när de tar stort ansvar.
 • Minska EU:s totala jordbruksstöd, som idag till största delen går till stora rika jordbruksföretag.
 • Satsa mer på den del av EU:s jordbrukspolitik som handlar om landsbygdsutveckling. Här ser vi en stor potential för att utveckla företagsamheten och attraktiviteten i att bo och verka i glesbygd.
 • Göra så att fiskeripolitiken blir ekologiskt hållbar och tydligare riktar in sig på att skydda mångfald och känsliga bestånd.

Jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet saknas fortfarande helt på många håll, såväl inom EU-institutionerna som ute i medlemsländerna. Gamla strukturer, där kvinnan har huvudansvar för hem och familj begränsar kraftigt möjligheten till yrkesarbete, lever fortfarande kvar. Diskriminering av kvinnor för att det är kvinnor är ett problem inom hela unionen. Utvecklingen på jämställdhetsområdet går i vissa fall åt rätt håll, men det går alldeles för långsamt.

Socialdemokraterna vill:

 • Driva på för ett jämställt EU fritt från diskriminering på grund av kön.  
 • Se till att de ledande befattningarna måste 50/50-principen gälla och för institutionerna som helhet måste målet vara en jämn könsfördelning. EU:s jämställdhetslagstiftning behöver skärpas, bland annat genom tydligare regler mot diskriminering på grund av kön. Där saknar vi idag en tydlighet från EU som helhet. 
 • Att EU gör mer för att främja ökad jämställdhet och främja kvinnors möjlighet att förvärvsarbeta. Det finns få områden inom unionen där tillväxtpotentialen är lika omfattande som på jämställdhetsområdet.
 • Se tuffare riktlinjer för föräldraförsäkringen på EU-nivå. Föräldraförsäkringen ska vara en rättighet och inte en skyldighet. Ersättningsperioden ska vara så lång och ersättningsnivån så hög att försäkringen får en reell jämställdhetseffekt.

Klimat

EU ska ta på sig ledartröjan i det internationella arbetet med att minska klimatutsläppet. Det ska vara enklare att fatta medvetna gröna val. Alla ska bidra till en rättvis och socialt hållbar omställning.  

Socialdemokraterna vill: 

 • Minska EU:s klimatutsläpp mer och snabbare, så att de läggs i linje med Parisavtalets temperaturmål.

 • Minska klimatutsläppen med minst 55 procent till år 2030. 

 • Stoppa den pågående utarmningen av den biologiska mångfalden och ekosystemen i Europa och resten av världen.

 • Göra det lättare att köpa biljett och åka tåg i Sverige och Europa.
Bild för -

Konsumentskydd

EU måste leverera konkret politik som gör skillnad i människors vardag. Det är inte längre dyrare att använda mobilen utomlands inom EU än det är hemma. 

Socialdemokraterna vill: 

 • Ha bättre skydd för konsumenterna. Att roamingavgifterna är borta visar konkret hur EU-samarbetet kan göra konsumentskyddet starkare
 • Göra det lättare att köpa biljett och åka tåg i Sverige och Europa.

 

Livsmedelssäkerhet

De produkter som bevisligen inte är säkra för hälsa och miljö ska inte få finnas på marknaden. 

Barn är känsligare än vuxna eftersom de – i relation till kroppsvikten – dricker mer, äter mer och andas mer. Barnmaten ska vara säker i hela produktionskedjan. Nappflaskan, favorittröjan, filten, leksakerna och hårschampot måste vara helt tillförlitliga. Här kan EU göra stor skillnad i människors vardag genom att förbjuda hälsofarliga ämnen. Ett exempel på detta är förbudet mot att använda det cancerframkallande ämnet bisphenol A i nappflaskor. 

Socialdemokraterna vill:

 • Stärka lagstiftningen också med totalförbud mot mjukgörare och onödiga allergiframkallande doftämnen i leksaker. Dessutom anser vi att azofärger och för höga nivåer av transfetter bör förbjudas.
 • Ha en tydlig ursprungs- och klimatmärkning av livsmedel. Den ska vara lättförståelig och inte kunna misstolkas. Märkningen bör kompletteras med skarpare regler mot vilseledande information och reklam. Arbetet mot oseriösa aktörer som fuskar med livsmedels ursprung kan förbättras ytterligare.
 • Sätta konsumenternas intresse först. Det ska inte vara tillåtet med tillsatser om de är osäkra eller missleder konsumenten.  

Medborgerliga fri- och rättigheter

Vi anser att EU tydligt måste försvara de grundläggande fri- och rättigheterna. Dessa grundbultar måste vara en självklarhet i hela Europa.

Tyvärr är fri- och rättigheterna satta på undantag i vissa av EU:s medlemsländer. I Ungern och Polen har regeringarna antagit lagar som attackerar civilsamhället och hotar rättsstaten. Romer utsätts i flera medlemsländer för diskriminering och förföljelser. Kränkningar av det slaget kan vi aldrig acceptera. 

Socialdemokraterna vill:

 • Vill införa en granskning för av fri- och rättigheter som ska gälla alla medlemsstater.
 • Påverka så att EU utvecklar en solidarisk och rättssäker asyl- och migrationspolitik som tar hänsyn till utsatta människors och barns speciella behov. HBT-flyktingars rätt måste säkerställas inom ramen för det gemensamma flyktingsystemet. 
 • Stärka skyddet för den personliga integriteten. I takt med att de tekniska möjligheterna till övervakning och informationsinhämtning ökar måste lagstiftningen som säkrar den personliga sfären bli bättre. 

Migration

Människor som flyr från krig och konflikter ska ha skydd när de flyr från sina hem. Vi socialdemokrater värnar den reglerade invandringen där rätten för flyktingar att söka asyl är grundläggande. Inom EU måste flyktingmottagandet vara ett solidariskt ansvar. 

Socialdemokraterna vill:

 • Öka antalet kvotflyktingar.
 • Ha en jämnare solidarisk fördelning av flyktingar inom EU. 
 • Ha ett asylsystem som är rättssäkert och värna asylrätten.

Regional utveckling

Europas regioner utgör en enorm kraft för tillväxt, innovation och skapar många arbetstillfällen runt om i Europa. Ibland kan EU verka avlägset för medborgarna – då är sammanhållningspolitiken och politiken för regional utveckling verkligen ett exempel på politik som kommer oss nära i form av satsningar på entreprenörskap och omställningsförmåga i lokala industrier. Vi har sett att pengar från EU:s strukturfonder har gjort stor skillnad i många delar av Sverige i form av ökad specialisering av industrier, stöd till forskning på universitet och högskolor och även nya samarbeten mellan svenska regioner och regioner i andra delar av Europa.

Socialdemokraterna vill:

 • Fortsätta stödja ett bra regionalstöd och strukturfonder som bidrar till regional utveckling runt om i Europa. Stödet bidrar till att stimulera utvecklingen i ekonomiskt och socialt utsatta regioner och skapar möjligheter att även i mer välbärgade regioner genomföra viktiga och nyskapande projekt som inte hade fått plats i de nationella programmen.  
 • Påverka så att det framtida regionalstödet får en tydligare större inriktning på klimat och innovation. Det är viktigt med ett grönare Europa som också ligger i framkant när det gäller den digitala utvecklingen. 
 • Arbeta för förenkling av reglerna för EU-stöd. På nationell nivå förespråkar socialdemokraterna en gemensam myndighet dit medborgarna kan vända sig för att söka medel från EU:s fonder.

Roaming

EU måste leverera konkret politik som gör skillnad i människors vardag. Det är inte längre dyrare att använda mobilen utomlands inom EU än det är hemma. 

Socialdemokraterna vill: 

 • Ha bättre skydd för konsumenterna. Att roamingavgifterna ät borta visar konkret hur EU-samarbetet kan göra konsumentskyddet starkare.
 • Göra det lättare att köpa biljett och åka tåg i Sverige och Europa.

Sociala pelaren

Den bristande sociala välfärden i många av EU:s medlemsländer förorsakar problem på en gemensam arbetsmarknad. Lönedumpning och tiggeri följer i spåren av en misslyckad politik för social rättvisa och välfärd. 

Socialdemokraterna vill: 

 • Ha en harmonisering av frågor som i huvudsak är nationellt ansvar, som t.ex. arbetsmarknad, utbildning och de sociala trygghetssystemen.
 • Se den sociala pelaren som en förstärkning av medlemsstaternas sociala ambitioner. En fungerande inre marknad förutsätter ett gott socialt skydd för alla unionsmedborgare.

Sommartid

Det är dags att avskaffa omställningen mellan sommar- och vintertid!

Det är viktigt att fortsätta med ett harmoniserat system i EU eftersom det finns en inre marknad som är beroende av en förutsägbar och tydlig struktur för tid och tidszoner.  

Socialdemokraterna vill: 

 • Avskaffa tidsomställningen mellan sommar- och vintertid.
 • Ha en längre implementeringsperiod för att EUs inre marknad inte ska störas.
 • Fortsätta låta medlemsländerna välja sin egen permanenta standardtid. 

Sysselsättning

Ett arbete är en förutsättning för gemenskap, personlig utveckling och friheten att forma sitt eget liv. Den ekonomiska krisen har pressat upp arbetslösheten till skyhöga nivåer över i stort sett hela Europa. Att vidta kraftfulla åtgärder för att pressa tillbaka den måste därför ha första prioritet under de närmaste månaderna och åren. 

Särskilt illa är det att så många unga idag är utan arbete. Arbetslöshet är en dålig start på vuxenlivet och vi har inte råd att riskera att en hel ungdomsgeneration lämnas utanför. 

Socialdemokraterna vill: 

 • Arbeta för att EU-kommissionen aktivt ska följa upp sin strategi för att hjälpa de unga att ta sig igenom jobbkrisen.
 • Utveckla samverkan för ambitiösa sysselsättningsmål för både kvinnor och män. 
 • Använda klimatomställningen för att skapa gröna jobb. Det är dags att satsa offensivt på stora investeringar i miljövänlig infrastruktur, klimatsmart teknologi och energieffektiva bostäder. Vi vill att många fler än nu ska vara sysselsatta med att förbättra det europeiska järnvägsnätet.

Transport

Transporter är i många fall gränsöverskridande. Transportsystemen måste värna om miljön. Transportsektorn ska ha schyssta villkor bland arbetstagare och med hög säkerhet för allas trygghet. 

Sjö- och luftfart är lika viktiga delar av transportsystemet och av hänsyn till miljön är det viktigt att vi väljer rätt transportslag till rätt transport. Minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn är ett viktigt politiskt mål att arbeta mot i framtiden. 

Socialdemokraterna vill:

 • Främja de klimatsmarta transportalternativen som sjöfart och järnväg. Se till att vägtransporter inte är det billigaste transportmedlet att frakta varor på eller att resa med. Det är dåligt för arbetstagare som inte får en skälig lön och ersättning och det är dåligt för klimatet med ökade utsläpp. 
 • Bygga järnvägsspår så att fler kan ta tåget men också göra det lättare för byten mellan olika transportslag, och det är även viktigt för en levande landsbygd. EU ska investera i förnybar energi, nya innovativa tekniklösningar, minskade utsläpp. 
 • Ha bättre passagerarrättigheter inom alla olika transportmedel och bättre användarvänlighet när det kommer till biljettsystem. Det måste bli enklare och mer klimatsmart att resa i EU.

 

Upphovsrätt

Digitaliseringen ställer nya krav på spridning av musik, film, spel och annat kreativt innehåll på nätet. Upphovsrättsreglerna måste bli modernare. Samtidigt får Svenska kollektivavtal mellan upphovsrättsinnehavare och distributörer inte stå tillbaka. Konstnärer, artister och utövare måste få betalt för sina verk så att de kan tjäna sitt uppehälle. 

Socialdemokraterna vill:  

 • Uppdatera EU:s upphovsrättsregler för den digitala eran med syfte att se till att kulturskapare och andra upphovspersoner får erkännande, rättvis ersättning och rättsligt skydd.
 • Stärka den enskilde upphovspersonens rättigheter och avtalsvillkor i relation till distributörer och kommersiella digitala plattformar.
 • Göra så att personer med synnedsättning eller läsnedsättning kan ta del av litteratur. Därför bör alla medlemsländer anta Marrakechfördraget om upphovsrättsinskränkningar. 

Utrikesfrågor

EU ska vara aktivt i utrikes- och säkerhetspolitiken och föra en politik för fri och rättvis handel. Det är viktigt att EU och dess medlemsstater är aktiva och genomför de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. EU måste tala med stark stämma för mänskliga rättigheter, fred och demokrati – så att dessa grundläggande värden kan stå starkare mot de krafter som motarbetar dem. Det är av största vikt att EU alltid står upp för principerna om folkrätt och mänskliga rättigheter. 

 

Socialdemokraterna vill:

 • Se till att EU är en röst för jämlikhet och jämställdhet, och arbeta för att motverka ett krympande demokratiskt utrymme.
 • Arbeta för att jämställdhet mellan kvinnor och män ska utgöra en grundläggande målsättning för EU:s utrikespolitik. Kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter är en förutsättning för fred, säkerhet och hållbar utveckling. EU ska också vara en röst för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och alltid stå upp för alla människors lika rättigheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.
 • Välkomna de europeiska länder som uppfyller de ekonomiska, politiska och administrativa villkor, bland annat rättsstatens principer, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.
 • Stärka EU:s förmåga att, med medlemsstaternas resurser, bidra till att bevara fred, förebygga konflikter och stärka internationell säkerhet. Sverige stödjer att EU anpassar sig till den säkerhetspolitiska utvecklingen genom mer samarbete inom EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, som en del i en bredare global strategi. 
Bild för -
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.