Gå till innehåll

Så stoppar vi gängkriminaliteten

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och vi ska bekämpa brottsligheten med hela samhällets samlade kraft. Då krävs många olika åtgärder, på många olika områden, fler poliser med bättre verktyg, höjda straff, fler socialarbetare och en skola där alla barn får bästa möjliga utbildning.

Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb, möjlighet att flytta hemifrån. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang.

Rättssamhället ska alltid reagera kraftfullt mot brottslighet. Den som begår brott ska räkna med kännbara straff. Polisen ska ha tillräckliga resurser och verktyg för att kunna klara upp brott. Vi har höjt ett 70-tal straff, bland annat för misshandel, narkotikabrott och vapenbrott. Polisen har fått fler och bättre verktyg, till exempel hemlig dataavläsning. De som döms ska delta i behandling i fängelse. Samhället ska aldrig stå passivt medan människor får sätta livet till i kriminella uppgörelser. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit fram det mest omfattande programmet mot gängkriminalitet som någonsin har funnits i Sverige. Vi ska vända på varje sten för att bekämpa brottsligheten.

Det här har vi gjort:

  • infört hemlig dataavläsning så att polisen kan komma åt krypterad information
  • infört straffet ungdomsövervakning som bland annat innebär att den dömde får helghemarrest eller andra begränsningar av hur man får röra sig fritt i samhället. Förbudet övervakas med fotboja
  • utökat polisens möjligheter till kameraövervakning
  • utökat resurserna till skolor i utsatta områden och socialtjänst och ökat resurserna för att fler barn ska kunna omhändertas
  • skärpt straffet för grovt vapenbrott så att den som upptäcks med ett skarpladdat vapen automatiskt blir häktad
  • skärpt straffen för bland annat mord, misshandel och narkotikabrott. Sammanlagt har vi skärpt straffen för ett 70-tal brott
  • avskaffat straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet
  • villkorlig frigivning kopplas till krav på deltagande i återfallsförebyggande åtgärder.

  Men det räcker inte. Vi vill också:

  • att polisen ska ha 50 000 anställda 2032, varav över 34 000 ska vara poliser. Det är ett ambitiöst mål, en ökning med mer än 10 000 på tio år.
  • skärpa straffen för rekrytering av unga till kriminalitet och brott relaterade till kriminella uppgörelser
  • öka de sociala insatserna genom bl.a. bättre tillgänglighet till socialtjänstens verksamheter och fältassistenter på kvällar samt helger
  • lagstifta om brottsförebyggande ansvar för alla kommuner
  • straffen skärps för flertalet brott som är vanliga i kriminella nätverk – grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, utpressning och grov utpressning samt rån
  • det ska också vara möjligt att döma gängkriminella till straff som är hårdare än maxstraffen, till exempel om skjutvapen eller sprängämnen använts på allmän plats. Att använda sig av numerärt överläge ska straffas hårdare
  • ett nytt brott införs – främjande av ungdomsbrottslighet. Det ska bli straffbart att blanda in barn och unga under 18 år i brott eller brottslig verksamhet.
  • samtidigt skärps straffet för narkotikabrott som tar sikte på försäljning av narkotika, som är en betydande inkomstkälla för de kriminella nätverken
  • fler gängkriminella ska kunna häktas. Gränsen för när häktning är huvudregel sänks från dagen två år till ett år och sex månader
  • återfall i brott ska oftare leda till strängare straff
  • eftersom tillgången och användningen av illegala vapen fortfarande är ett allvarligt samhällsproblem vill vi se ännu strängare på den här typen av brott. Vi vill därför fördubbla minimistraffet för grovt vapenbrott från två till fyra års fängelse. Vi vill genomföra förslaget under nästa mandatperiod
  • se fler kameror för ökad trygghet i hela Sverige. Den 31 augusti i år presenterade Socialdemokraterna ett förslag om att slopa tillståndskravet för kameror i kommuner och regioner i fler verksamheter än kollektivtrafik.
  • införa en ny socialtjänstlag och en ny tvångsvårdslagstiftning för ungdomar och utökade befogenheter till socialtjänsten, s.k. mellantvång
  • införa vistelseförbud för ungdomar på väg in i kriminalitet
  • utökade skyldigheter för föräldrar att medverka i sociala insatser för sina barn
  • skolsocionomer på skolor i utsatta områden
  • införa ungdomskriminalitetsnämnder för ungdomar som begår allvarliga brott

  Uppdaterades senast: